Burime LigjoreNdërrmarrësi & TregtiAdministratorët e SHPK-së

April 8, 20210

Kush e emëron Administratorin?

Administratorët e një SHPK-je emërohen nga Asambleja e Përgjithshme për një mandat jo më shumë se 5 vjet, me mundësinë e rizgjedhjes. Emërimi ka efekt juridik pasi të regjistrohet në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

Cilat janë disa kërkesa për Administratorin?

Administratori duhet të jetë një person fizik. Nuk ka kërkesa për shtetësi për Administratorin e një SHPK-je, as nuk ka kufizime në numrin e Administratorëve. Sidoqoftë, Administratori i një kompanie mëmë nuk mund të zgjidhet Administrator i një kompanie bijë dhe anasjelltas.

Cilat janë detyrimet e Administratorit?

Detyrimet e administratorit përfshijnë:

  • menaxhimin e biznesit të kompanisë duke zbatuar politikat e përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme
  • përfaqësimin e kompanisë
  • sigurimin e mbajtjes së dokumenteve të nevojshme të kontabilitetit
  • nënshkrimin e bilancit vjetor të llogarive dhe raportin e performancës dhe paraqitjen e tij në Asamblenë e Përgjithshme për miratim, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve
  • krijimin e një sistemi paralajmërues të hershëm në lidhje me zhvillimet e kompanisë; dorëzimin e të dhënave të kompanisë për t’u regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit
  • raportimin në Asamblenë e Përgjithshme të zbatimit të politikave të biznesit dhe realizimin e transaksioneve me rëndësi për performancën e kompanisë
  • kryerjen e detyrave të tjera të përcaktuara me ligj ose me Statut.

Për më tepër, Administratori ka për detyrë të mbledhë Asamblenë e Përgjithshme kur llogaritë vjetore ose të ndërmjetme tregojnë se pasuritë e kompanisë nuk do të mbulojnë detyrimet e saj brenda 3 muajve të ardhshëm.

Shkarkimi: Administratori shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Kjo e drejtë nuk mund të hiqet me Statut ose kontratë.

Përfaqësimi: Autoriteti i Administratorëve për të përfaqësuar kompaninë nuk mund të kufizohet ndaj palëve të treta. Administratorët, që përfaqësojnë bashkërisht shoqërinë tregtare, mund të autorizojnë disa prej tyre për të kryer transaksione të caktuara. Përfaqësimi i kompanisë nga Administratori duhet të regjistrohet në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

Shpërblimi: Paga e Administratorit, e vendosur nga Asambleja e Përgjithshme, mund t’i bëhen shtesa, që mund të jenë përqindje në fitim ose të ngjashme. Shpërblimi duhet të pasqyrojë detyrat e Administratorit dhe situatën financiare të kompanisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020