BlogContracts & TransactionsLegal ResourcesAdministrimi Kolektiv i të Drejtave të Autorit

September 20, 20220
http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/09/e.png

Franca e Honore de Balzac, Alexandre Dumas dhe Viktor Hygo-s është shteti ku u themeluan agjencitë e para të administrimit kolektiv të të drejtave të autorit. Këto agjenci lindën si nevojë e shkirmtarëve për t’u bashkuar në një mision të vetëm: mbrojtjen e interesave më të lartë ekonomik e moral të artit të tyre. 

Në Shqipëri, veprimtaria e Agjencive të Administrimit Kolektiv (AAK) rregullohet nga ligji “Për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Tjera të Lidhura me To” dhe aktet nënligjore përkatëse.

Aktualisht, janë katër AAK të licensuara nga Ministria e Kulturës, që ushtrojnë aktivitetin e tyre në vend.

 1. Fonogrami Kolektiv Faber
 2. ALBAUTOR
 3. A.K.D.I.E
 4. FMAA

 

Si i marrin AAK-të licensat e tyre?

 

Së pari, mbajtësit e së drejtës së autorit dhe të drejtave të lidhura me to duhet të krijojnë një organizatë jofitimprurëse (OJF) për të mbrojtur dhe administruar interesin më të mirë ekonomik e të drejtat e tyre morale. 

Së dyti, këtyre subjekteve u duhet të hartojnë një Statut ku – ndër të tjera – përcaktohen:

 • Objektivat dhe qëllimet
 • Të drejtat e administruara
 • Emri i Agjencisë së Administrimit Kolektiv
 • Kategoritë e mbajtësve të së drejtave që përfaqëson Agjencia
 • Selia (është e detyrueshme të jetë në Shqipëri)

Ministria e Kulturës jep licencën me propozim të Drejtorisë së të Drejtave të Autorit, por pasi kontrollon përputhshmërinë e AAK-së me kërkesat ligjore.

HARTO PËR 5 MINUTA STATUTIN TE PLATFORMA LEGIT

 

AAK si Përfaqësues i Autorizuar

 

Autorët i gëzojnë të drejtat e tyre të autorit vetëm për faktin e krijimit të veprës, prandaj nuk kërkohet regjistrim formal i tyre. Gjithsesi, ata mund ta bëjnë një gjë të tillë, vullnetarisht, duke aplikuar për regjistrim në Drejtorinë e të Drejtave të Autorit. Në rast se një autor është pjesë e një AAK-je, formulari i aplikimit mund të plotësohet dhe dorëzohet nga AAK-ja.

 

Kontrata Midis

 

Një AAK administron të drejtat e autorit në bazë të një kontratë të nënshkruar me të ku përcaktohen:

 • Autorizimi i autorit për administrimin e të drejtave të tij
 • Llojin e veprave dhe të drejtave për t’u administruar, dhe
 • Kohëzgjatja e kontratës, e cila rinovohet çdo 3 (tre) vjet
Shkurtimisht

 

 • Regjistrimi i të drejtave të autorit është një proces vullnetar.
 • Autori mund ta bëjë vetë, ose duke autorizuar një person tjetër.
 • Përfaqësuesi i autorizuar mund të jetë një person fizik që vepron në bazë të një prokure të thjeshtë, ose të bërë me akt noterial.
 • Agjencitë e Administrimit Kolektiv mund të veprojnë në emër të autorit.
 • Menaxhimi Kolektiv bëhet mbi veprat e së njëjtës kategori.
 • Ligji parashikon kërkesa të caktuara për Agjencitë e Administrimit Kolektiv.
 • Agjencitë e Administrimit Kolektiv janë persona juridik të themeluar si OJF.
 • Agjencitë e Administrimit Kolektiv ushtrojnë kompetencat e tyre në bazë të një kontrate me shkrim me autorin e veprës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020