Burime LigjoreAkademia e OJF-ve 2022: Thirrje për Aplikime

January 20, 20220

Akademia e OJF-ve vjen tashmë si një program i konsoliduar, i cili kontribuonnë rritjen e kapaciteteve të përfaqësuesve të OJF-ve në nivele ekzekutive dhe manaxheriale mbi çështje të zhvillimit dhe manaxhimit organizativ, qëndrueshmërisë financiare, advokimit për çështje të interesit të përbashkët, forcimit të bashkëpunimit ndërsektorial etj.

Prej vitit 2015, mbi 130 përfaqësues tëOJF-ve shqiptare, me një shpërndarjetë gjerë gjeografike, sektoriale dhe përfaqësimi gjinor, kanë përfituar njohuri dhe aftësi në drejtimin dhe manaxhimin efektiv të organizatave të tyre duke i ardhur në ndihmë grupeve të interesit për të cilat janë krijuar dhe publikut të gjerë. 

Akademia e OJF-ve 2022 organizohet nga Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, projekt i financuar nga Bashkimi Evropian,zbatuar nga Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim në partneritet me Qendrën Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin dhe Lëvizjen Evropiane në Shqipëri, në kuadër të komponentit të rritjes dhe forcimit të kapaciteteve të OSHC-ve në Shqipëri.

Akademia e OJF-ve do të:
  • Shërbejë  si  hapësirë  e  edukimit  joformal  për  të  përforcuar  aftësitë  dhe zhvilluar  kompetencat  e  drejtuesve  të OJF-ve; 
  • Rrisë  profesionalizmin  e  këtyre drejtuesve  nëpërmjet  një  kurrikule  unike, metodave  më  bashkëkohore  të  të  nxënit si  dhe  përvojës  profesionale shumëdimensionale;
  • Krijojë  breza  drejtuesish  profesionistë dhe  të  angazhuar,  që  do  të  jenë  aktorë të  ndryshimit  dhe  kontribues  në zhvillimin  e  shoqërisë  Shqiptare.

Akademia  është  e  hapur  për drejtues  të  OJF-ve  shqiptare  në pozicionet:  Drejtor  Ekzekutiv, Manaxher  Programi  dhe  Kryetar Bordi/Kryesie,  të  cilët  synojnë rritjen  e  aftësive  dhe  zhvillimin  e tyre  profesional  në  këtë  sektor për  të  ndërtuar  organizata efektive  në  shërbim  të  publikut dhe  grupeve  të  interesit. 

Kandidatët  e  interesuar  për Akademinë  e  OJF-ve  2022  janë  të ftuar  të  aplikojnë  duke  plotësuar dhe  dërguar  Formën  e  Aplikimit.

Kriteret e përzgjedhjes:
  • Shërbejë si hapësirë e edukimit jo-formal për të përforcuar aftësitë dhe zhvilluar kompetencat e drejtuesve të OJF-ve; 
  • Rrisë profesionalizmin e këtyredrejtuesve nëpërmjet një kurrikule unike,metodave më bashkëkohore të të nxënitsi dhe përvojës profesionale shumë-dimensionale;
  • Krijojë breza drejtuesish profesionistëdhe të angazhuar, që do të jenë aktorëtë ndryshimit dhe kontribues nëzhvillimin e shoqërisë Shqiptare.

Afati  i  fundit  për  dorëzimin  e aplikimit  është  21  janar  2022  ora 17.00. 

Për informacion të mëtejshëm kontakto organizatorët në adresën info@resourcecentre.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020