PunësimAMC KS: Thirrje për Konsulent Kombëtar

October 15, 20210

Fondacioni për Nëna dhe Fëmijë po kërkon një konsulent kombëtar ose një ekip konsulentësh kombëtarë, të cilët do të punojnë me Bordin e Drejtorëve, Drejtorin Ekzekutiv dhe stafin e fondacionit për të udhëhequr procesin e zhvillimit të një Strategjie të re për periudhën 2022-2025, çelësi dokument që do të përcaktojë qëllimet dhe objektivat strategjike të fondacionit.

Shtrirja e punës për konsulentët (t) do të përfshijë por nuk do të kufizohet në:

 • Rishikimin e shpejtë të aplikueshmërisë së strategjisë aktuale (Strategjia 2019 – 2021) dhe projekteve/programeve të tjera të zbatuara nga fondacioni
 • Harton dhe analizon palët e interesuara
 • Përmes një procesi konsultativ (realizim intervistash me grupet e interesit dhe punëtori të fondacionit), identifikon fushat e fokusit dhe zhvillon objektivat strategjike dhe fushat kryesore të rezultateve 
 • Harton një strategji për arritjen e objektivave strategjikë dhe rezultateve kryesore dhe ja paraqet Fondacionit për vlerësim 
 • Përfundon strategjinë dhe e paraqet tek fondacioni për miratim
 • Zhvilloni një Plan Veprimi bazuar në strategjinë e miratuar

Dorëzimet

 • Një strategji katërvjeçare (Strategjia 2022-2025)
 • Plan Veprimi për periudhën 2022-2025
 • Raport mbi procesin, duke përfshirë konsultimet me palët e interesuara dhe punëtoritë

Kohëzgjatja e detyrës është shtatëmbëdhjetë (17) ditë pune të shpërndara në periudhën 20 Tetor 2021 deri më 15 Dhjetor 2021.

Kualifikimet Profesionale

 • Diplomë master dhe/ose certifikime në fushat përkatëse (Mjekësia, Shëndeti Publik, Politikat Publike, Shkencat Sociale, ose të ngjashme) 
 • Të paktën 4 vjet përvojë në fushën e kërkimeve dhe aftësi të mira analitike
 • Përvojë në kryerjen e vlerësimeve të strategjisë/projektit
 • Përvojë në hartimin e strategjive për organizatat/institucionet
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze, në të folur dhe me shkrim

Aplikimet, përfshirë CV-në dhe propozimin financiar duhet të dërgohen në adresën jobs@amchealth.org  deri më 24 Tetor 2021, me subjekt “Zhvillimi i Strategjisë AMC 2022-2025“.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020