PunësimAMC: Thirrje për Zhvillimin e Kapaciteteve Organizative

October 15, 20210

Aksioni për Nënat dhe Fëmijët kërkon mbështetjen e një konsulenti kombëtar ose një ekipi konsulentësh kombëtarë për të mbështetur fondacionin për të hartuar Zhvillim e Kapaciteteve Organizative.

Vlerësimi i Kapaciteteve Organizative (OCA) është një proces që kërkon vlerësimin e kapaciteteve të çdo organizate për një gamë të gjerë temash. Objektivi i përgjithshëm i konsulencës është të:

 • Ofrojë një Vlerësimi të Kapaciteteve Organizative duke lehtësuar metodologjinë pjesëmarrëse të punëtorisë.
 • Punëtoria synon të identifikojë fushat për përmirësimin organizativ në mënyrë që të arrihen rezultate të qëndrueshme.
 • Siguron dokumentacion e plotë gjatë seminarit dhe bën një raport përmbledhës të rezultateve.
 • Ndihmoni fondacionin për të zhvilluar një plani katërvjeçar të Zhvillimit të Kapaciteteve Organizative, në mënyrë që të adresojë fushat e identifikuara për përmirësim të identifikuara gjatë punëtorive.

Dorëzimet

 • Mban qasje neutrale dhe profesionale gjatë procesit të rishikimit dhe gjatë seminarit të përgjithshëm të vlerësimit
 • Lehtëson dokumentimin e plotë të punëtorisë pjesëmarrëse, dhe harton brenda 6 ditëve nga punëtoria një raport gjithëpërfshirës me gjetjet dhe rekomandimet për zhvillimin e vazhdueshëm të kapaciteteve organizative 
 • Dorëzon raportin përfundimtar
 • Përgatit kornizën e Zhvillimit të Kapaciteteve Organizative së bashku me fondacionin, 8 (tetë) ditë pas seminarit

Realizimi i Punës

 • Njohja me mjetet e Vlerësimit të Kapaciteteve Organizative (VKO) dhe takimi fillestar me fondacionin, 1 ditë, 29 Tetor 2021
 • Lehtësimi i punëtorisë pjesëmarrëse të OCA (VKO), 3 ditë, 3-5 Nëntor 2021
 • Shkrimi i raportit, 2 ditë, 9 nëntor 2021
 • Hartimi i sugjerimeve dhe zhvillimi i Kornizës së VKO me fondacionin, 1 ditë, 11 Nëntor 2021

Kualifikimet Profesionale

 • Diplomë e avancuar në ekonomi, studime zhvillimi, shkenca shoqërore ose disiplina të ngjashme
 • Të paktën dhjetë (10) vjet eksperiencë në kryerjen e vlerësimeve të nevojave të kapaciteteve organizative,  eksperiencë me procesin e vetëvlerësimit do të përbëjë avantazh
 • Të paktën 5 vjet eksperiencë pune në një organizatë të shoqërisë civile
 • Aftësi të shkëlqyera analitike të shprehura gjatë komunikimit verbal dhe të shkruar në gjuhën angleze
 • Përvojë me monitorimin, vlerësimin dhe raportimin
 • Aftësi të forta për të lehtësuar dhe udhëhequr një seancë plenare dhe me shumë dokumente njëkohësisht
 • Përvojë me monitorimin, vlerësimin dhe raportimin
 • Aftësi të forta për të lehtësuar dhe udhëhequr një seancë plenare dhe me shumë dokumente njëkohësisht 
 • Aftësia të forta ndërpersonale dhe aftësi për të komunikuar dhe punuar me njerëz të e ndryshëm

Aplikimet duhet të dorëzohen në gjuhën angleze dhe duhet të përfshijnë:

 • Propozimin financiar
 • CV
 • Dy shembuj pune të ngjashme, të kryer në të kaluarën

Aplikimet, përfshirë dokumentet e lartpërmendura duhet të dërgohen në jobs@amchealth.org  deri më 26 Tetor 2021, me temën “Vlerësimi i Kapaciteteve Organizative AMC 2022-2025“.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020