Burime për Start UpBE: Thirrje për Bizneset e Vogla dhe të Mesme

October 21, 20210

Horizon Europe po bën thirrje për pjesmarrjen e bizneseve të  vogla dhe të mesme në një  program shpërblyes.

Bizneset tani mund të marrin fonde dhe mbështetje nga BE për projektet e tyre inovative, që do t’i ndihmojnë ata të zhvillohen dhe zgjerohen në vende të tjera – në Evropë dhe më gjerë. Financimi është i disponueshëm përmes programit të BE-së “Horizon Europe”. I ngarkuar me një buxhet prej 95.5 miliardë eurosh, Horizon Europe është programi kryesor i BE -së në fushën e kërkimit dhe inovacionin që synon trajtimin e ndryshimeve klimatike, duke ndihmuar në realizimin e qëllimeve të qëndrueshme të OKB -së, rritjen e konkurrencës dhe zgjerimin e BE -së. Programi është tërësisht i hapur ndaj pjesëmarrjes së partnerëve të Ballkanit Perëndimor.

Programi do të zbatohet në tre shtylla:

 1-Shkencë 

 2-Sfida Globale & Konkurrencë Industriale Evropiane dhe

 3-Evropa inovatore.

Këshilli Evropian i Inovacionit (KEI) është mbështetësi kryesor i Horizon Europe për NVM-të. Prandaj do të ndihmojë në konkretizimin e ideve më premtuese nga laboratori në realitet, si dhe do të mbështetesi NVM-të më inovatore, përfshirë këtu bizneset e reja – për të rritur idetë e tyre me anë të financimit përshpejtues – dhe për të kapërcyer hendekun financues midis fazave të fundit të aspekteve kërkimore dhe përfshirjes në treg. Duke vepruar kështu, KEI dhe SME-të mund të veprojnë së bashku për të arritur një përparim të suksesshëm në treg, falë një burimi të qëndrueshëm dhe të besueshëm financiar.

Programi i punës i Horizon Europe për periudhën 2021-2022 parashikon veprimtari nën tre destinacione: lidhje, shkallëzim dhe innovsmes. Destinacioni INNOVSMES, me një buxhet prej 72.8 milion €, do të mbështesë Partneritetin Evropian për NVM -të novatore. Kjo do t’u mundësojë NVM-ve që të rrisin kapacitetet kërkimore, inovative si dhe produktivitetin e tyre,  me qëllim përfshirjen me sukses në tregjet e reja global.

Gjithashtu, EIE mbështet Fondet Evropiane të Zhvillimit Rajonal për partneritetet ndër-rajonale rreth temave mbi teknologjinë. Duke e vendosur EIE si një hallkë kyçe në zinxhirin e Shtyllës 3, Horizon Europe po siguron që SME-të të kenë akses dhe njohuri për partneritetet evropiane dhe rrjetet e inovacionit në të gjithë Evropën.

Për më shumë informacion ju lutemi vizitoni këtë link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020