PunësimBKT Rekrutim: Avokat

October 19, 20210

BKT po kërkon një Avokat/e për Departamentin e Çështjeve Ligjore.

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Ndjek të gjitha procedurat e nevojshme ligjore për të përjashtuar kolateralin e huave Komerciale dhe Huave në pakicë, super huave, OVD dhe CC sipas Procedurave Ligjore, nën mbikëqyrjen e Juristëve të tjerë dhe/ose Ndihmës Menaxherit dhe/ose Menaxherit të Departamentit.
 • Realizon ekzekutimet ligjore dhe mbledhjen e transaksioneve të aseteve për dosjet të cilat, kanë filluar tashmë të ekzekutohen ligjërisht, që rrjedhin nga llogaritë e arkëtueshme të Bankës nga transaksionet e kredisë, në mënyrë që të vendoset koordinimi i kërkuar me tre njësi.
 • Përfaqëson Bankën gjatë procedurave përmbarimore dhe ndjek  mbrojtjen e pozicionit të bankës në këto procedura.
 • Ndjek procedurat në RERO dhe institucione të tjera për kolateralet nën ekzekutim.
 • Ndjek procesin për të marrë në zotërim kolateralin që kalon në aktivet e Bankës.
 • Merr pjesë në shitjet e pasurive të luajtshme ose të paluajtshme në përputhje me përfaqësimin e dhënë nga BKT për ankandin përmbarimor dhe rregullat e brendshme dhe duke ndjekur procesin ligjor të shitjeve të pronave të Bankës (p.sh. kolateralet)
 • Përgatit Apelime, Vendime për Korrigjim, Ankesa për Drejtorinë e Përgjithshme, Ekzekutimin e Borxhit duke përfaqësuar Bankën në gjykata nën mbikëqyrjen e Asistent Menaxherit dhe/ose Menaxherit të Departamentit.
 • Përgatit  kontrata qirash ose shitjesh për kolateralët e kaluar në aktivet e Bankës, në përputhje me vendimin e Komitetit të Shitjes së Aseteve.
 • Të sillet në përputhje me rregulloret dhe parimet e Bankës.

Kërkesat

 • Të ketë mbaruar Fakultetin Juridik, duke pasur një edukim minimalisht 4-vjeçar nga një universitet  vendas dhe/ose i huaj.
 • Të plotësojë kërkesat e parashikuara në Manualin e Politikave së Burimeve Njerëzore.
 • Të ketë licencën e avokatit.
 • Të ketë aftësi për të përfaqësuar dhe koordinuar.
 • Njohuri kompjuterike në nivelin e përdoruesit.
 • I suksesshëm në marrëdhëniet njerëzore.
 • I besueshëm, i durueshëm dhe i kujdesshëm.
 • Të jetë në gjendje të udhëtojë.

Afati i fundit i aplikimeve: 31.10.2021

Apliko këtu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020