HomeCategoryPunësim Archives - Legit

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/05/8-1080x720.png

Ju Jurist? Je Avokat? Je Noter? Je Përmbarues? Je Ndërmjetës? Je Përkthyes? Punon sipas legjislacionit shqiptar apo kosovar?   Nëse je përgjigjur PO, ke një bachelor në Drejtësi, beson në decentralizimin e ofrimit të shërbimeve ligjore, dhe dëshiron të zhvillohesh profesionalisht – na u bashko!   Legit është një hapësirë për të gjithë ata profesionistë,...

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/03/Gjykata-e-Larte-1080x720.png

Gjykata e Lartë, shpall proçedurën e lëvizjes paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:   2 (dy) vende vakante, pozicioni specialist në Qendrën e Dokumentacionit Pozicionet më sipër u ofrohen fillimisht nënpunësve civilë gjyqësorë të së njëjtës kategori për proçedurën e lëvizjes paralele. Vetëm në rast se nga këto pozicione ,...

Sekretariati i  Këshillit Prokurorial të Kosovës shpallë konkursin për praktikantë pranë:  Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës – 2 kandidatë Prokurorisë së Apelit – 4 kandidatë Detyrat kryesore të praktikantit:   Kryen detyra të caktuara nga kryeprokurori, prokurori dhe administratori. Ndihmon kryeprokurorin, prokurorin dhe administratorin e prokurorisë si dhe kryen pune të tjera në koordinim...

Misioni i EULEX-it në Kosovë rishpall thirrjen për praktikantë lokalë, për një tjetër vend të lirë pranë Zyrës së Shefit të Misionit. Për këto arsye, ftohen të gjithë kandidatët e kualifikuar për të aplikuar.  Misioni i EULEX-it në Kosovë është Misioni më i madh Politik i Sigurisë dhe Mbrojtjes i Bashkimit Evropian. Misioni është në...

Misioni i OSBE-së në Kosovë po kërkon një Zyrtar të Lartë të Koordinimit dhe Raportimit. Kërkesa të përgjithshme (minimale) Gjendje e shkëlqyer fizike Posedim i lejes së drejtimit dhe aftësia për të drejtuar me kambio manuale Aftësi për të përballuar vështirësitë fizike dhe gatishmëri për të punuar orë shtesë dhe në një mjedis me infrastrukturë...

EUROLAB INTERNACIONAL GRUP kërkon të punësojë një Jurist/e. Detyrat dhe Përgjegjësitë Mbulon detyrat operacionale të departamentit; Menaxhon procesin e shkëmbimit të dokumentacionit dhe arkivimit përkates në departament; Evidenton dhe njofton departamentin me ndryshimet dhe përditësimet e mundshme ligjore; Harton, menaxhon, përditëson, monitoron dosjet ligjore dhe aktet specifike të secilës dosje ligjore; Monitoron komunikimet dhe ecurinë...

Programi i USAID-it Drejtësia Komerciale ofron mundësi praktike me pagesë për: Një (1) praktikant në Pejë Një (1) praktikant në Gjakovë Një (1) praktikant në Lipjan Një (1) praktikant në Ferizaj Dy (2) praktikantë në Prishtinë Praktikantët duhet të jenë studentë ose të sapo-diplomuar në nivelin e studimit Bachelor në universitetet publike ose kolegjet  private...

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN) shpall thirrje për angazhim të praktikantëve të rinj nga fusha e juridikut. Programi i praktikës ka për qëllim fuqizimin e studentëve të Fakultetit Juridik, duke nxjerrë mësimet teorike në praktikë si pjesëmarrës aktiv në monitorimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Angazhimi në punë praktike për monitorues/hulumtues është pa...

Shoqata Kosovare për Zhvillim dhe Inovacion është duke kërkuar Menaxher të Projektit “Teaching Law”. Projekti “Teaching Law” ka për qëllim të kontribuoj në forcimin e shtetit ligjor dhe në kulturën e ligjshmërisë në Kosovë duke përmirësuar dhe udhëzuar sektorin e arsimit të mesëm me praktikat dhe proceset më inovative.  Përmes këtij projekti synohet të arrihet...

Komuna Istog shpall konkursin për Specialist Ligjor. Përshkrimi i përgjithshëm i punës  Ndihmon në hartimin e planeve të punës për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të  objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin objektivave të njësisë;  Merr pjesë në hartimin dhe zhvillimin e legjislacionit dhe akteve tjera juridike, kontratave,  marrëveshjeve nga...

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020