BloguBurime LigjoreÇdo Gjë që Duhet të Dish për Ndryshimet e Fundit Ligjore: Regjistri i Pronarëve Përfitues

March 5, 20220

 

Në datën 27.1.2022, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi Ligjin nr.6/2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 112/2020 “Për regjistrin e pronarëve përfitues” të ndryshuar’, i cili ndryshon ligjin ekzistues nr. 112/2020.

 

Pse ndryshoi Ligji?

 

Ndryshimet ligjore reflektojnë nevojat e shoqërisë për norma të reja që rregullojnë mënyrën e të jetuarit, punuarit, apo të bërit biznes. 

Miratimi i ligjit të ri ishte një domosdoshmëri në kuadër të lehtësimit e të përmirësimit të zbatimit të detyrimit për procesin e regjistrimit të pronarëve përfitues të subjekteve raportuese të regjistruara në Republikën e Shqipërisë.

Përveç kësaj, sipas rekomandimeve të ekspertëve të MONEYVAL-it, ky ligj është një mekanizëm që do të nxisë rritjen e numrit të raportimeve të pronarëve përfitues. 

Të dhëna nga “Raporti i Vlerësimit të të Ardhurave dhe Shpenzimeve Buxhetore” tregojnë se deri në momentin e miratimit të këtij ligji, janë vendosur 927 gjoba ndaj subjekteve raportuese për mospërmbushjen e detyrimit ligjor për regjistrimin e pronarëve të tyre përfitues brenda afatit ligjor përkatës, nga të cilët 109 subjekte raportuese kanë paguar gjobën përkatëse dhe kanë kryer regjistrimin e pronarëve të tyre përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues.

 

Çfarë është një “pronar përfitues”?

 

Pronar  përfitues është individi  i  cili  ka  në  pronësi  ose  kontrollon  i  fundit  subjektin  dhe/ose individin në  emër të të  cilit  po kryhet një transaksion ose veprimtari.

 

Çfarë përmban regjistri i pronarëve përfitues?

 

Regjistri  i  Pronarëve  Përfitues është  një  bazë  të  dhënash  elektronike  shtetërore,  në  të  cilin regjistrohen  të  dhënat  e  pronarëve  përfitues  të  subjekteve  që  kanë  detyrimin  e  raportimit  të  tyre, që  mbledh  në  kohë  reale  të  dhënat  e  regjistruara  në  regjistrat  respektivë  shtetërorë  të administruara  nga  institucionet  shtetërore  përkatëse,  si  dhe  shërben  si  arkiv  elektronik  zyrtar  dhe siguron transparencën në fushën e  pronarëve  përfitues.

 

Cilat subjekte ngarkohen me detyrimin e regjistrimit?

 

Personat juridikë të regjistruar në Republikën e Shqipërisë janë të detyruar të deklarojnë pronarët përfitues. Subjektet që duhet të përmbushin këtë detyrim ligjor janë si më poshtë:

 • Shoqëritë më  përgjegjësi të kufizuar
 • Shoqëritë aksionare
 • Shoqëritë kolektive
 • Shoqëritë komandite
 • Zyrat e përfaqësimit  dhe degët e shoqërive  të huaja
 • Shoqëritë e  kursim-kreditit dhe unionet e tyre
 • Shoqëritë e  bashkëpunimit të ndërsjellë
 • Shoqëritë e  bashkëpunimit bujqësor
 • Çdo subjekt tjetër juridik, i  cili me  ligj detyrohet të regjistrohet pranë  QKB-së
 • Organizatat  jofitimprurëse
 • Personat  juridikë  dhe  ndërmarrjet,  me aksionarë  institucioneve  qendrore dhe/ose  vendore  të  Republikës  së  Shqipërisë edhe  individë/persona  juridikë  të  tjerë shqiptarë dhe/ose të  huaj.
Cilat subjekte nuk ngarkohen me detyrimin e regjistrimit?

 

 • Organizatat  jofitimprurëse
 • Personat  juridikë  dhe  ndërmarrjet, aksionari  i  vetëm  i  të  cilëve  janë  institucionet  qendrore dhe/ose vendore  të Republikës së Shqipërisë;
 • Komunitetet fetare
 • Partitë politike
 • Personat fizikë, tregtarë  të regjistruar në regjistrin  tregtar
Cilat janë ndryshimet kryesore të Ligjit?

 

 • Afate të reja dhe falje gjobash

Subjektet raportuese ekzistuese, të cilët nuk kanë përmbushur në kohë detyrimin e regjistrimit të pronarëve përfitues, duhet ta përmbushin këtë detyrim brenda datës 30.06.2022. Gjobat e vendosura për mospërmbushje në kohë të detyrimit ligjor, përpara miratimit të këtij ligji, janë falur. 

 • Rimbursim i shumave të paguara

Subjektet raportuese ekzistuese që kanë paguar gjobat e falura, kanë të drejtë të aplikojnë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB-së) për rimbursim.

 • Aplikim i dyfishtë dhe heqja e pezullimit të aplikimit

Aplikimet për regjistrimin e subjekteve të reja në QKB do të shoqërohet me regjistrimin e pronarëve përfitues. Nëse ka mangësi në aplikim, subjektet raportuese nuk do të përballen më me refuzimin e menjëhershëm të regjistrimit.

Për shembull: Në rastet e refuzimit të aplikimit për regjistrimin fillestar të pronarëve përfitues nga subjektet raportuese që regjistrohen në regjistrin tregtar me pronësi indirekte, regjistrimi bëhet brenda 40 (dyzet) ditëve kalendarike nga data e refuzimit të aplikimit. 

 • Mosrespektimi i afateve dhe gjobat

Mosregjistrimi fillestar i të dhënave për pronarin përfitues të tij brenda afatit 40 (dyzet) ditor, dënohet me gjobë në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë.

Mosregjistrimi fillestar i të dhënave për pronarin përfitues të organizatave jofitimprurëse, brenda afatit 40 (dyzet) ditor, dënohet me gjobë në vlerën 500 000 (gjashtëqind mijë) lekë.

Mosregjistrimi fillestar i të dhënave për pronarin përfitues të tij brenda 40 (dyzet) ditësh pas përfundimit të afatit 40 (dyzet) ditor, dënohet me gjobë në vlerën 600 000 (gjashtëqind mijë) lekë.

 

Të mos flasim (shkruajmë) më për gjoba

 

Sipërmarrësit e rinj, veçanërisht ata që duan të regjistrojnë startup-in e tyre në QKB (lexo këtu për Projektligjin shqiptar mbi Startup-et), kanë prioritete të tjera.

Në Legit e dimë mirë se në momentin e lancimit të produktit, gjëja e fundit që do të lexosh si një startup-er janë shpenzimet e paparashikuara (për shembull, gjobat), prandaj kemi përgatitur një guidë elektronike që përmban të gjithë informacionin ligjor që ju duhet nga momenti i themelimit të startup-it e deri në lancimin e produktit. 

Ligji për Pronarët Përfitues është publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 25, date 15.02.2022, dhe hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas publikimit. 

Ne premtojmë se guidën elektronike do ta publikojmë më shpejtë se kaq, ama nëse do të dish më shume – shkarko këtu guidën elektronike “Punësimi në Shqipëri”. 

Lexohemi deri në postimin e rradhës në Blog! 

Mos harro të Regjistrohesh më poshtë për t’u njoftuar në kohë për ndryshimet e fundit ligjore dhe lancimin e Legit2.0!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020