PunësimDrejtor i Përgjithshëm te KInstituti Parlamentar – Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

September 5, 20210

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë njofton se në Institutin Parlamentar , ka një vend të lirë pune në pozicionin “Drejtor i Përgjithshëm”.

 

Qëllimi i pozicionit të punës:

 • Drejtimi strategjik i veprimtarisë së Institutit Parlamentar
 • Sigurimi i shërbimeve dhe produkteve cilësore në fushën e kërkimit parlamentar, bibliotekës, botimeve dhe edukimit qytetar

 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Planifikon dhe drejton veprimtarinë e Institutit
 • Krijon kushtet që punonjësit e shërbimit të punojnë së bashku në bazë të parimeve të besimit reciprok dhe të bashkëpunimit, për të siguruar që puna në këtë shërbim kryhet rregullisht, e plotë, në kohë, dhe në mënyrë profesionale
 • Përgatit dhe mbikëqyr zbatimin e planit strategjik të Institutit
 • I propozon Sekretarit të Përgjithshëm nxjerrjen e akteve administrative me qëllim mbarëvajtjen e punës dhe caktimin e përgjegjësive,
 • Mbikëqyr dhe garanton zbatimin e akteve administrative
 • Përgatit planin vjetor të punës së Institutit
 • Propozon projektbuxhetin e Institutit si dhe bën rakordimet financiare me Shërbimin e Financës dhe Buxhetit
 • Propozon përmirësimin e infrastrukturës në funksion të mbarëvajtjes së punës kërkimore
 • Mbikëqyr dhe vlerëson proceset dhe produktet e punës të  nëpunësve në varësi
 • Zhvillon konsultime dhe ofron këshilla për deputetët në fushëveprimin e Institutit Parlamentar;
 • Koordinon dhe  bashkëpunon me shërbimet e tjera të Kuvendit për të siguruar shërbimet dhe produktet e kërkuara.
 • Mbikëqyr bazën e të dhënave për shërbimet dhe produktet e Institutit Parlamentar;
 • Vendos/ mban komunikimin dhe forcon bashkëpunimin me institucione vendase dhe ndërkombëtare për të siguruar shkëmbimin e informacionit të ndërsjelltë.
 • Kontribuon dhe mbështet procesin e konceptimit, planifikimit, përgatitjes dher zhvillimit të  programit orientues për deputetët e rinj, në bashkëpunim me shërbimet e tjera;
 • Drejton organizimin e tryezave, diskutimeve, mbledhjeve informuese, trajnimeve, seminareve, konferencave, si dhe veprimtarive të tjera me audiencat parlamentare dhe jo-parlamentare;
 • Miraton publikimin e produkteve të Institutit
 • Ndjek zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare në fushat që mbulon Instituti dhe promovon qasje dhe metoda krijuese.
 • Ndjek dokumentacionin përkatës të shërbimit dhe korrespondencën brenda administratës së Kuvendit
 • Merr pjesë në procesin e rekrutimit të nëpunësve të Institutit Parlamentar.
 • Përgatit dhe dorëzon raporte të punës pranë Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm dhe Këshillit Drejtues të Institutit.
 • Përgatit e dorëzon pranë Shërbimit të Burimeve Njerëzore vlerësimin periodik të rezultateve individuale në punë të nëpunësve në varësi, sipas akteve ligjore dhe nënligjore.
 • Përcakton objektivat e punës për vitin pasardhës dhe përgatit planin e trajnimeve të Institutit në bashkëpunim me Shërbimin e Burimeve e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve.
 • Zbaton detyra të tjera sipas nevojave të institucionit.

 

Kërkesat e përgjithshme  për këtë vend pune janë:

 • Të jetë shtetas/e shqiptar.
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.
 • Të zotrojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse.
 • Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë  për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje.
 • Ndaj tij/ saj të mos jetë marrë  masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas këtij ligji.

 

Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë:

 • Të ketë diplomë universitare të nivelit Master Shkencor në Shkenca Shoqërore dhe/ose Shkenca Ekzakte
 • Të ketë eksperiencë profesionale jo më pak se 10 vjet
 • Të ketë njohuri në fushën studimore dhe kërkimore e provuar, preferohen punë kërkimore te botuara në fushën e politikave publike.
 • Të ketë  përvojë te vërtetuar në menaxhim, eksperienca në drejtimin dhe menaxhimin e ekipeve në një mjedis kërkimor përbën avantazh.
 • Të kete njohuri të konsoliduara të gjuhës angleze dhe/ose franceze.  Njohuri në gjuhe te tjera te Bashkimit Europian përbëjnë avantazh.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese (të shkruar dhe të folur).
 • Të kete aftësi të spikatura në drejtimin dhe organizimin e punës.
 • Të ketë njohuri të gjëra dhe të thelluara të proceseve të politikave, preferohet njohja dhe kuptimi i veprimtarisë së Parlamentit.  
 • Të  ketë aftësi shume të mira në përdorimin e kompjuterit dhe programeve të aplikimit si  paketa Microsoft Office.
 • Të jetë nëpunës civil i nivelit të mesëm drejtues.
 • Kanditatët nga jashtë shërbimit civil duhet të plotësojnë të gjitha kërkesat e tjera përveç të qënit nëpunës civil i nivelit të mesëm drejtues.

Procesi i Aplikimit:

Kandidati/ja duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta

 • Letër motivimi  për aplikim në vendin vakant,
 • Një kopje të jetëshkrimit (CV); 
 • Fotokopje e diplomës
 • Nëse aplikanti/ja disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai/ajo duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin;
 • Fotokopje e listës së notave
 • Nëse ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar;
 • Një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; 
 • Vërtetim i gjendjes gjyqësore; 
 • Certifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; 
 • Fotokopje e letërnjoftimit, 
 • Vendimi i statusit “nëpunës civil i nivelit të mesëm drejtues”, 
 • Dëshmi penaliteti, 
 • Raport për gjëndjen shëndetësore.

Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 09.09.2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020