PunësimEkspert Ndërkombëtar për Sistemet e Reagimit te OSCE Kosovë

September 8, 20210

Misioni i OSBE -së në Kosovë po kërkon një ekspert ndërkombëtar për Sistemin e Reagimit të Emergjencave në Korrigjime 

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

  • Harton metodologjinë dhe materialet e trajnimit në konsultim me Shefin e PDMS dhe jep agjendën përfundimtare të trajnimit, prezantimet me video, prezantimet në PowerPoint, ushtrimet praktike dhe studimet e rasteve, një test vlerësimi para kursit dhe një pyetësor të vlerësimit të trajnimit duke përfshirë në mënyrë të kënaqshme komentet e PDMS dhe i dorëzon shefit të PDMS në formë elektronike – siç është rënë dakord me shefin e PDMS
  • Kryen pesë (5) ditë trajnim të specializuar për Sistemin e Reagimit Emergjent për 15 oficerë korrektues dhe menaxherë të Shërbimit Korrektues të Kosovës dhe i ndihmon ata të përballojnë sfidat që hasin gjatë trajnimit
  • Ofron këshilla për qëndrueshmërinë e programit të specializuar të trajnimit në fushën përkatëse për PDMS
  • Përgatit raportin përfundimtar të konsulencës dhe rekomandimet për veprime të mëtejshme.

 

Kualifikimet e nevojshme:

  • Diplomë universitare në Drejtësi, Shkenca Sociale, Menaxhment ose kualifikime të tjera të ngjashme profesionale të rëndësishme për temën
  • Përvojë e dëshmuar në ofrimin e trajnimeve në fushën e zbatimit të ligjit ose fusha të ngjashme
  • Së paku dhjetë (10) vjet përvojë profesionale në punën me shërbimet korrektuese
  • Aftësi dhe gatishmëri të demonstruar për të punuar si anëtar/e i/e një ekipi, me njerëz me prejardhje të ndryshme kulturore dhe fetare dhe demonstruar ndjeshmëri gjinore
  • Zotërim i gjuhës angleze (nivel: profesional)
  • Fleksibilitet, përshtatshmëri dhe aftësi të demonstruara për të punuar nën presion dhe me afate kohore të kufizuara

 

Afati i fundit për aplikim: 09.09.2021

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të vazhdojnë me procedurat e aplikimit duke ndjekur këtë link. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020