PunësimEkspert Ndërkombëtar te OSBE Kosovë

September 7, 20210

Misioni i OSBE -së në Kosovë po kërkon një Ekspert Ndërkombëtar në të Drejtat e Njeriut dhe Procesin e Ndalimit

Eksperti ndërkombëtar do të japë online një trajnim katër-ditor për 20 punonjës të shërbimit korrektues, mbi pajtueshmërinë me standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut në paraburgim.

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Zhvillon metodologjinë dhe materialet e trajnimit në konsultim me Seksionin e Zhvillimit dhe Monitorimit të Policisë të Misionit (PDMS), dhe dorëzon agjendën, prezantimet, ushtrimet dhe studimet e rasteve tek PDMS para trajnimit
 • Ofron një trajnim katër-ditor online mbi pajtueshmërinë me standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut në paraburgim
 • Harton raporte dhe rekomandime vlerësuese pas trajnimit dhe rekomandime për veprime të mëtejshme

Dorëzimet

 • Dorëzon tek menaxheri u aktivitetit axhendën e trajnimit, prezantimet, ushtrimet dhe rastet studimore për trajnimin në formë elektronike
 • Ofron një trajnim katër-ditor online për oficerët e korrigjimit
 • Kryen vlerësimin para dhe pas trajnimit të pjesëmarrësve
 • I paraqet menaxherit të aktivitetit PDMS një raport përfundimtar të konsulencës që përfshin rezultatet e vlerësimit para dhe pas trajnimit të pjesëmarrësve, trajnimin në përgjithësi dhe rekomandimet për veprime të mëtejshme

Kualifikimet e nevojshme

 • Diplomë universitare në drejtësi, shkenca politike, marrëdhënie ndërkombëtare ose fusha të tjera të ngjashme
 • Të paktën dhjetë vjet përvojë përkatëse në fushën e të drejtave të njeriut me fokus në paraburgim
 • Përvojë me trajnimin e personelit të paraburgimit në çështjet e të drejtave të njeriut
 • Kuptim i shkëlqyer i standardeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut në lidhje me paraburgimin
 • Aftësi të shkëlqyera lehtësuese dhe prezantuese
 • Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze (niveli: profesional)
 • Preferohet të jetë një anëtar/e aktiv/e ose ish anëtar/e  i/e Nënkomitetit për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimeve ose Ndëshkimeve të tjera Mizore, Çnjerëzore ose Poshtëruese (OKB OHCHR SPT), Komiteti i Këshillit të Evropës për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit Çnjerëzor ose Degradues (CPT) , ose pjesë e ndonjë organi tjetër që monitoron ndalimin
 • Njohuri të mira të legjislacionit Kosovar

Afati i fundit i aplikimeve: 08.09.2021

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të vazhdojnë me procedurat e aplikimit duke ndjekur këtë link. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020