Burime LigjoreBurime për Start UpNdërrmarrësi & TregtiSamiti i Inovatorëve të Brezit të Ardhshëm të BE -së në Slloveni dhe Konferenca e Investimeve

October 6, 20210

Raundi Tjetër është samiti më i madh vjetor i Investitorëve të Kapitalit Sipërmarrës nga rajoni i EQL, për diskutimin e tendencave strategjike në industrinë përkatëse, mundësitë e arritjes së marrëveshjeve dhe daljet e ardhshme, duke grumbulluar një potencial investitorësh prej +2 miliardë eurosh, në një ngjarje të vetme.

Këtë vit Sllovenia po mban presidencën e Këshillit të BE -së dhe Konferenca mbështetet nga Komisioni Evropian. Kjo është një mundësi për ta që të presin politikëbërësit në një diskutim rreth “Brezit të ardhshëm të inovatorëve të BE-së” duke zbatuar “Manifestin e Evropës për Shkallëzim” të inicuar nga Presidenti Francez Emmanuel Macron.

Të gjitha Shkallëzimet pjesmarrëse të Raundit Tjetër kanë produkte innovatore, ekipe të shkëlqyera dhe janë gati për të pushtuar tregje të reja! Dhe janë Shkallëzime të spikatura, me teknologji të investueshme në EQL.

A jeni një prej tyre? Nëse po, aplikoni për të marrë pjesë.

Bashkohuni në këtë Samit hibrid më 26 dhe 27 Tetor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BlogEntrepreneurship & BusinessLegal ResourcesStart Up ResourcesEU Next Generation Innovators Summit Slovenia and Investment Conference

October 6, 20210

Next Round is the biggest yearly summit of Venture Capital Investors from the CEE region, discussing relevant Strategic trends from the industry, Deal-making opportunities, and future Exits, Aggregating 2+ Billion Euros of Investor potential in one event.

This year Slovenia is holding the presidency of the EU Council and the Conference is supported by the European Commission. This is an opportunity for them to also host policymakers in a discussion about the “EU next generation of innovators” with the implementation of “The scale-up Europe Manifesto” initiated by French President Emmanuel Macron.

All Scaleups attending the Next Round have innovative products, great teams, and are ready to conquer new markets! And they are prominent, investable technology Scaleups in the CEE. 

Are you one of them? If so, apply to attend.

Join this hybrid Summit on October the 26th and 27th. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020