Burime LigjoreNdërrmarrësi & TregtiFiskalizimi: Pajisja me Certifikatë Elektronike

July 24, 20210
http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2021/07/Gold-Meditation-Wellness-Yoga-Studio-Line-Art-Logo.png

Prej datës 1 Janar 2021 në Shqipëri është implementuar procesi i Fiskalizimit  në zbatim të ligjit Nr. 87/2019 “Për Faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”. Modernizimi i sistemit tatimor u bë në përputhje me legjislacionin evropian, në kuadër të integrimit të vendit në Bashkimin Europian.

Risi e procesit është fatura elektronike, me anë të së cilës procesi i raportimit dhe kontrollit nga Administrata Tatimore do të jetë më i shpejtë dhe efikas.  Digjitalizimi i sistemit nuk parashikon asnjë taksë e re. Synohet identifikimi i rasteve të evizionit fiskal, shmangien e mos-pagimit të taksave në kohë, dhe i jep mundësi cdo biznesi të realizojë shpejt dhe sigurt deklarimin e faturave që lëshon. Në zbatim të këtij gjurmimi, çdo faturë do të ketë një numër identifikues të veçantë (NIVF).

 

Subjekte tatimpaguese në kuadër të procesit të fiskalizimit janë:
 • Cdo tatimpagues që lëshon faturë sipas ligjit të fiskalizimit dhe legjislacionit ekzistues për tatimin mbi vlerën e shtuar;
 • Organet publike;
 • Bankat, institucionet financiare jobankare dhe subjekte të tjera, që ofrojnë shërbime pagesash të faturave elektronike.

Këto subjekte janë të detyruar të pajisen me certifikatë elektronike, e cila lidhet në mënyrë unike me subjektin si entitet. Aksesimi i saj bëhet në portalin E- Albania, në shërbimin elektronik “Aplikim për certifikatë elektronike për projektin e fiskalizimit”.

 

Hapat që duhet të ndjeki cdo subjekt, janë si më poshtë:
 1. Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania;
 2. Zgjidhni shërbimin “Aplikim për certifikatë elektronike për projektin e fiskalizimit”;
 3. Klikoni butonin “Përdor”;
 4. Plotësoni të dhënat e kërkuara në formularin përkatës elektronik:
 • NIPT
 • Emri i subjektit
 • Numri i kontaktit
 • E- mail
 • Emri i Përfaqësuesit të subjektit
 • Adresa, Qyteti

Nëse pagesa është kryer në bankë, ngarko në portal mandatin e pagesës së shërbimit; ose, Klikoni ‘Online’ për të kryer transaksionin online. 

 

Kosto e shërbimit është 4000 AL.
 1.  Klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit;
 2.  Certifikata Elektronike do t’ju dërgohet në adresën e emailit që keni plotësuar gjatë regjistrimit të biznesit në portalin e-Albania.

Kujdes: adresa e-mail e regjistruar në portal të jetë e aksesueshme në mënyrë të sigurtë nga ana juaj.

Pajisja me certifikatë elektronike do të bëhët për 10 ditë pune, dhe është e vlefshme 1 vit nga koha e gjenerimit të certificatës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020