PunësimGIZ Albania: Këshilltar

October 28, 20210

GIZ Albania kërkon të plotësojë stafin me një Këshilltar.

Përgjegjësitë

 • Ofron mbështetje kontekstuale dhe teknike ndaj koordinatorëve dhe këshilltarëve rajonal të  Qendrës së Ballkanit Perëndimor, ekspertëve dhe partnerëve të tjerë
 • Kryen detyra teknike, dhe bashkë me anëtarët e tjerë të ekipit koordinon aktivitetet e projektit sipas planit dhe buxhetit të projektit
 • Ndihmoni në zbatimin dhe zhvillimin e projektit
 • Kryen detyra specifike kërkimore të nevojshme për planifikimin, zbatimin ose zhvillimin e aktiviteteve të projektit
 • Bashkëpunon ngushtë me anëtarët e tjerë të ekipit në rajon, dhe më gjerë me ekipin global
 • Inicion ide ose qasje inovative dhe kreative për të trajtuar flukset e paligjshme financiare
 • Mbështet hartimin e Termave të Referencës për kontratat e shërbimit dhe marrëveshje të tjera financiare
 • Monitoron zbatimin e aktiviteteve të projektit në bashkëpunim me Koordinatorin Rajonal dhe Këshilltarin
 • Shoqëron ekspertë gjatë misioneve të projektit në vend dhe në takimet me institucionet partnere
 • Përgatit vizita studimore dhe koordinon aspektet teknike me partnerët, me anë të mbajtjes të komunikimit të ngushtë me Koordinatorin Rajonal dhe Këshilltarin\

Zbatimi i projektit

 • Ndihmon në planifikimin dhe përgatitjen e seminareve, trajnimeve dhe konferencave
 • Harton dhe kombinon materiale trajnimi për ngjarjet
 • Koordinon kërkesat për udhëtime, akomodimin dhe transferimin e personelit dhe bashkëpunon ngushtë me asistentin e projektit
 • Shoqëron koordinatorin ose këshilltarin rajonal ose anëtarët e tjerë të ekipit për takime dhe prezantime të projektit
 • Ofron mbështetje për monitorimin dhe vlerësimin e qëndrueshëm të projektit
 • Moderon takimet e ekipit në lidhje me aktivitetet e programit kur bihet dakord me mbikëqyrësin ose koordinatorin rajonal
 • Harton analiza mediatike, shpërndan materiale PR të projektit
 • Ndihmon ekspertët e përkohshëm në kryerjen e detyrave të tyre

Hulumtimi

 • Përgatit dhe kryen detyra kërkimore në konsultim me këshilltarin dhe koordinatorin rajonal

Menaxhimi i njohurive

 • Përmbledh aktivitetet e projektit dhe afatet përkatvse, dhe e prezanton këtë rregullisht në takimet e ekipit
 • Mbështet monitorimin e projektit dhe përditëson informacionin mbi progresin e tij, dokumenton dhe raporton rregullisht mbi statusin e rezultateve
 • Ndihmon në hartimin e raporteve dhe përkthimeve ose vepron nëse nevojitet, si përkthyes
 • Ndihmon në komunikimin, përditësimin dhe mbledhjen e informacionit sipas nevojës në kuadër të zbatimit të projektit
 • Ndihmon në ruajtjen e informacionit të saktë dhe të përditësuar për dokumentacionin e brendshëm të projektit
 • Mbështetni komunikimin e brendshëm brenda GI-it
 • Njihet me komponentët e tjerë të programit GP IFF, programet dhe marrëveshjet dypalëshe dhe rajonale të GIZ-it, konceptet dhe statusin e ecurisë së projektit, si dhe me  ekspertët dhe stafin përkatës

Kualifikimet

 • Diplomë universitare në Drejtësi / Shkenca Politike /Gazetari

Eksperiencë profesionale

 • Përvojë (akademike ose praktike) pune me organet e zbatimit të ligjit ose autoritetet administrative përkatëse, autoritetet gjyqësore ose autoritete të tjera shtetërore
 • Përvojë pune ose bashkëpunimi me organizata ndërkombëtare dhe organizata joqeveritare, organizata mediatike dhe të ngjashme
 • Avantazh: përvojë specifike në fushën kundër pastrimit të parave, krimit të organizuar dhe korrupsionit ose taksave dhe krimeve të tjera ekonomike

Njohuri të tjera, kompetenca shtesë

 • Njohuri të situatës kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare në fushën kundër pastrimit të parave dhe kundër financimit të terrorizmit, krimit të organizuar, korrupsionit dhe fushave të ngjashme
 • Njohuri të mira të teknologjisë TIK dhe aplikacioneve kompjuterike
 • Njohuri shumë të mira në të folur dhe në të shkruar të gjuhës shqipe dhe angleze
 • Avantazh: njohja e gjuhes gjermane 
 • Bashkëpunues në ekip
 • Të ketë aftësi vetë-motivuese të lartë, orientim drejt performancës, perceptim të mprehtë dhe aftësi të forta analitike

Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj brenda datës 9 Nëntor 2021 në adresën e emaili-t të GIZ Office Albania giz-albanien-hr@giz.de duke përfshirë Letrën e aplikimit, CV-në në anglisht (formati Europass), dhe referencat përkatëse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020