PunësimGIZ KS: Praktikë

November 5, 20210

GIZ kërkon të plotësojë pozicionin e praktikantit lokal për procesin e prokurimeve.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

 • Siguron furnizimet e nevojshme të zyrës 
 • Blen pajisje dhe furnizime zyre, brenda kufijve të përcaktuar në buxhet
 • Raporton dëmet te oficeri i prokurimit dhe kontraktimit
 • Organizon dhe monitoron shërbimin dhe riparimin e pajisjeve të zyrës
 • Fotokopjon dhe skanon dokumentet (skedarët digjital dhe fizik)
 • Organizon dhe përpilon materiale informative
 • Etiketon skedarët në përputhje me rregullat e depozitimit të GIZ
 • Plotëson formularët dhe tabelat në përputhje me udhëzimet specifike nga zyrtari i prokurimit dhe kontraktimit
 • Ndihmon në përgatitjen e thirrjeve për shprehje interesi ose ftesat për tendera
 • Harton kërkesat e dokumenteve
 • Kryen detyra të tjera me kërkesë të zyrtarit të prokurimit dhe kontraktimit

Kualifikimet

 • Student në vitin e fundit të studimeve ose i sapodiplomuar në administrim biznesi, financë, menaxhim projektesh, financë ose drejtësi.

Përvoja

 • Eksperienca e ngjashme në këtë fushë, do të ishte avantazh.

Njohuri të tjera, kompetenca shtesë

 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze; 
 • Avantazh: njohja e gjuhës gjermane
 • Njohuri të mira të paketës Microsoft Office 
 • Aftësi të shkëlqyera në komunikimin verbal dhe të shkruar
 • Pjestar i motivuar i ekipit, me gjykim të shëndoshë dhe aftësi për zgjidhjen e problemeve
 • Qëndrim miqësor dhe të dobishëm; aftësi të mira ndërpersonale dhe i orientuar ndaj shërbimit

Vendndodhja: Zyra e GIZ-it në Prishtinë

Kohëzgjatja: Praktika do të zgjasë 6 muaj.

Kjo është një praktikë me kohë të plotë (8 orë në ditë, 40 orë në javë)

Si të aplikoni?

Të interesuarit e kualifikuar dhe me përvojë ftohen të dorëzojnë aplikimet e tyre në rrugë elektronik në gjuhën angleze, në versionin PDF, në adresën application.kosovo@giz.de

 • CV (rekomandohet modeli i Europass)
 • Letër motivimi
 • Diploma(t), referenca/rekomandime

Subjekti i emailit: Emri & Mbiemri – Praktikant lokal – Prokurim

Afati i fundit për aplikim: 14 Nëntor 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020