BloguBurime LigjoreNdërrmarrësi & TregtiHyrje në Pronësinë Industriale: Përfaqësuesi i Autorizuar

February 21, 20220

Pronësia Industriale është një nga dy degët e Pronësisë Intelektuale, e cila përfshin:

  • Patentat për shpikje 
  • Modelet e përdorimit
  • Disenjot industriale
  • Markat tregtare
  • Emërtimet e origjinës
  • Treguesit gjeografik

Ndryshe nga e Drejta e Autorit, e cila nuk ka nevojë për regjistrim formal për të gëzuar mbrojtje sepse ekziston ipso facto pas materializimit konkret të veprës, regjistrimi i Pronësisë Industriale ka efekt konstitutiv. 

Një patente, për shembull, i jepet mbrojtje ligjore pas miratimit të kërkesës për regjistrim nga shpikësi i saj ose përfaqësuesi i autorizuar prej tij, por gjithmonë pasi ka kaluar procesin e shqyrtimit nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale (DPPI).

Ligji “Për Pronësinë Industriale” (PI) është baza ligjore për të cilin duhet të ketë njohuri çdo palë e përfshirë në një proces krijues. Nga një lexim i përgjithshëm, ligji parashikon nene të njëjtë për secilën nga kategoritë e PI-së. Kërkesa për aplikim – për shembull – paraqitet gjithmonë në formë të shkruar, e shoqëruar me një përshkrim të shkurtër të elementeve përbërës të veprës, emrin dhe adresën e aplikantit, dhe autorizimin për përfaqësim (sipas rastit). 

Megjithatë, kategori të caktuara të të drejtave mund të kenë kërkesa më specifike, siç është për shembull aplikimi për një tregues gjeografik, i cili mund të paraqitet vetëm nga grupi i prodhuesve që prodhojnë të njëjtin produkt.

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale (DPPI) është autoriteti përgjegjës për organizimin e testimit me shkrim të aplikantëve, nëpërmjet një ë komisioni të posacëm që harton testin dhe mirëmban dokumentacionin e aplikantit derisa t’i jepet certifikata. Pasi aplikanti është regjistruar në regjistrin e mbajtur nga DPPI, ai pajiset me certifikatën shtetërore. 

Ke nevojë për një përfaqësues të autorizuar? Kontakto këtu një prej tyre.

Ke nevojë për informacion ligjor të përditshëm? Regjistrohu këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020