PunësimIntern te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ)

August 26, 20210

NDI në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, fton studentët dhe të sapodiplomuarit në drejtësi për të aplikuar në programin e praktikave gjashtëmujore  pranë KQZ.

 

Përgjegjësitë kryesore të praktikantit/es përfshijnë, por nuk kufizohen në:

 • Ndihmon personelin përkatës të KQZ-së në detyrat e tyre të përditshme;
 • Kryerja e hulumtimit, mbledhja e materialeve dhe sigurimi i analizave mbi tema të veçanta të lidhura me zgjedhjet, siç udhëzohet nga mbikëqyrësi, duke siguruar që informacioni dhe raportimi i dhënë të përmbushë standardet më të larta të saktësisë dhe paanësisë;
 • Pjesëmarrja në takimet e organeve të KQZ -së, hartimi i procesverbalit të takimeve, përgatitja e përmbledhjeve dhe raporteve mbi çështjet e diskutuara;
 • Ndjekja nga afër dhe mbajtja e përditshmërisë me të gjitha zhvillimet kryesore të lidhura me zgjedhjet dhe informimi i rregullt i mbikëqyrësit për çështje të tilla;
 • Sigurimi i përkthimit të saktë të dokumenteve dhe materialeve të ndryshme nga shqipja në anglisht dhe anasjelltas, sipas nevojës.

 

Aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Studentët e vitit të fundit , studentët e masterit dhe të sapodiplomuarit në drejtësi, ekonomi dhe financë, shkenca politike, gazetari, TIK dhe fusha të tjera të ngjashme;
 • Interes i madh për procesin zgjedhor dhe zhvillimet e lidhura me zgjedhjet në vend, si dhe tema specifike të tilla si financimi i partive politike;
 • Njohuri të demonstruara të kuadrit politik shqiptar;
 • Aftësi të forta analitike, kërkimore dhe shkrimi;
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit me shkrim dhe verbal;
 • Aftësia për të punuar me përparësi, për të përmbushur afatet dhe për të punuar në një mjedis dinamik dhe të shpejtë;
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe në ekip, aftësi të forta organizative dhe vëmendje ndaj detajeve;
 • Njohje e mirë e gjuhës shqipe dhe angleze, të shkruar/folur;
 • Njohuri të mira të paketës Microsoft Office dhe përdorimit të rrjeteve sociale;
 • Avantazh: njohje shumë e mirë e Excel;
 • Të jetë entuziast/e, aktiv/e dhe të shprehë dëshirën për të mësuar.

 

Si të aplikoni?

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin aplikimin e tyre në këtë link  https://forms.gle/smYqVLBYfbPP3e528

Për informacione të mëtejshme, ju lutemi kontaktoni NDI në Facebook ose me email në ndialbania@ndi.org

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit është: 29 Gusht 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020