PunësimJurist te Administrimi i Mbetjeve të Qarkut Korçë

October 1, 20210

Administrimi i Mbetjeve të Qarkut Korçë shpall konkursin për pozicionin: Jurist/e, në Administrimin e Mbetjeve të Qarkut Korçë.

Detyra dhe Përgjegjësitë

 • Zbaton ligjin
 • Jep këshilla ligjore
 • Harton dokumentat ligjore
 • Përfaqëson institucionin përpara autoriteteve administrative apo gjyqësore të të gjitha shkallëve me qëllim mbrojtjen e interesave të shoqërisë
 • Administron vazhdimisht të gjitha procedurat e prokurimit që do të zhvillohen nga KRWM
 • Administron dosjet e personelit
 • Kryen çdo detyrë tjetër që i ngarkohet nga Administratori i Përgjithshëm

Kushtet për konkurim dhe kritere të veçanta

 • Të jetë shtetas shqiptar
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar
 • Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejon të kryejë detyrën përkatëse
 • Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin përkatës të punës
 • Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundravajtje penale me dashje
 • Të mos ketë marrë masë disiplinore e largimit nga puna për shkak të një shkeljeje të rëndë disiplinore

Kërkesa të posaçme 

 • Arsim universitar në shkenca Juridike
 • Eksperiencë pune në fushën përkatëse, jo më pak se 5 vjet 
 • Njohuri në të drejtë publike, prokurime dhe kontrata
 • Njohuri ndaj rregulloreve, legjislacionit dhe standarteve financiar, dhe Kodit të Punës
 • Njohuri të mira kompjuterike, aftësi të avancuara në Excel
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
 • Avantazh: njohja e gjuhëve të tjera 

Dokumentacioni dhe afati i dorëzimit

 • Jetëshkrim (CV)
 • Fotokopje të diplomës dhe të listës së notave të noterizuara
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë)
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID)
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore
 • Çdo dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive, rekomandime apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin e kandidatit

Fusha e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet intervista

 • Njohuritë mbi Ligjin nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregëtarët dhe shoqëritë tregëtare”
 • Njohuritë mbi Ligjin nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar
 • Njohuritë mbi Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik “
 • Njohuritë mbi Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.285 , datë 19.05.2021 ” Për miratimin e rregullave të prokurimit publik “

Kandidatët e interesuar mund të kontaktojnë në format e mëposhtme, për më shumë informacion: 

Tel: +355 69 290 8008

E-Mail: krwmsha1@gmail.com

Afati i fundit i aplikimit: 15.10.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020