PunësimKëshilli Prokurorial i Kosovës: Zyrtar i Lartë Ligjor

November 6, 20210

Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës shpall konkursin për pozicionin “Zyrtar i Lartë Ligjor”.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Harton akte normative si dhe aktet tjera juridike të cilat dalin nga fushë veprimtaria e Këshillit  dhe Prokurorit të Shtetit; 
 • Siguron përputhshmërinë e akteve nënligjore me legjislacionin në fuqi në Kosovë;
 • Kujdeset që përmbajtja dhe forma e aktit normativ është e saktë e hartuar sipas teknikave  standarde të shkrimit ligjor dhe identike në të tri gjuhët zyrtare; 
 • Bën hulumtime dhe analiza të informatave në temat e caktuara nga mbikëqyrësi dhe identifikon  opsionet ose çështjet për shqyrtim dhe zgjidhje; 
 • Jep opinione ligjore si dhe bën  hartimin e projekt akteve të kërkuara për Këshillin dhe Prokurorin e Shtetit;
 • Bashkëpunon dhe komunikon me njësitë organizative të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit për  realizim të aktiviteteve nga fusha e legjislacionit; 
 • Ndihmon në zbatimin e vendimeve dhe rregulloreve të Këshillit, përmes dhënies së mendimeve  profesionale dhe keshillave juridike; 
 • Bën rekomandime profesionale dhe analiza ligjore me qëllim të nxerrjes dhe zbatimit të  vendimeve të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit;
 • Kryen edhe punë tjera në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të kërkohen nga  mbikëqyrësi.

Njohuritë, shkathtësitë aftësitë për vendin e punës:

 • Njohuri të thella dhe të specializuara në fushën profesionale specifike, të fituar përmes  arsimimit universitar dhe trajnimeve përkatëse; 
 • Njohuri të mira të procesit politikbërjes dhe të planifikimit të përgjithshëm strategjik;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në hartimin e dokumenteve strategjike, politikave, planeve, analizave,  raporteve dhe dokumenteve tjera përkatëse;
 • Aftësi të mira organizative, aftësi pune në ekip, koordinimi, komunikimi, si dhe aftësi për të  punuar nën presion;
 • Shkathtësi në komunikim, planifikim të punës, shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe  në formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power, Point Access);
 • Të ketë njohuri të gjuhës Angleze si dhe njohja e gjuhëve tjera të BE-së e mirëseardhur.

Përgatitja profesionale dhe kualifikimi:

 • Diplomë Universitare, Fakultetit Juridik. 

Përvoja e Punës:

 • Tri (3) vite përvojë pune profesionale.

Afati i fundit i aplikimit 18.11.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020