PunësimKëshilltar Ndërkombëtar për Kryetarin e Kuvendit të Kosovës (OSBE)

September 8, 20210

Misioni i OSBE -së në Kosovë po kërkon një Këshilltar/e Ndërkombëtar/e për Kryetarin e Kuvendit të Kosovës

 

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

Këshilltari ndërkombëtar do të ketë për detyrë të sigurojë mbështetje të përditshme për Kryetarin e Kuvendit në:

 • Përdorimin dhe interpretimin e Rregullores së Punës
 • Forcimin e rolit dhe funksionimit të Kuvendit
 • Sigurimin e mbështetjes procedurale për projektligjet dhe mbikëqyrjen e procesit 
 • Këshillimin e Presidentit se si të rrisë angazhimin e grave, të rinjve dhe përfaqësuesve në pakicë në punën e legjislativit
 • Zgjerimin e zhvillimit të bashkëpunimit ndër-parlamentar
 • Këshillimin e Presidentin për praktikat më të mira parlamentare evropiane
 • Krijimin e raporteve me Anëtarët e Presidencës, grupet parlamentare dhe Sekretariatin e Kuvendit
 • Krijon raporte me zyrën e Çështjeve Ligjore në lidhje me shpalljen e ligjeve
 • Krijon lidhje me organizatat e tjera në Kosovë që mbështesin Kuvendin (sipas kërkesës)

 

Dorëzimet

 • Raporte mujore që mbulojnë detyrat kryesore të kryera në muajin përkatës
 • Raport përfundimtar

 

Kualifikimet e nevojshme

 • Diplomë universitare në shkencat politike, shkencat shoqërore, marrëdhëniet ndërkombëtare, politikën publike, ligj ose përvojë ekuivalente profesionale
 • Përvojë pune në administratë publike, organizata ndërkombëtare, shoqata qytetare (përfshirë OJF -të), parti/çështje politike, ose në zhvillimin ekonomik dhe politik
 • Aftësi të demonstruara organizative, komunikuese, analitike dhe ndërpersonale
 • Të ketë të paktën 5 vjet përvojë profesionale të larmishme, me përgjegjësi të ushtruara në mënyrë progresive
 • Të ketë njohuri për funksionimin e brendshëm të njërit prej parlamenteve në Evropën kontinentale
 • Njohuri për historinë dhe zhvillimet politike rajonale
 • Të demonstrojë ndjeshmëri dhe gjykim kulturor ndaj kushteve dhe komuniteteve lokale
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze (niveli: professional)
 • Avantazh: njohja e gjuhëve lokale të vendit të punës
 • Aftësi dhe gatishmëri e demonstruar për të punuar si anëtar/e i/e një ekipi, me njerëz me prejardhje të ndryshme kulturore dhe fetare, gjini të ndryshme dhe pikëpamje të ndryshme politike, duke ruajtur paanshmërinë dhe objektivitetin

 

Afati i fundit për aplikim: 14 shtator 2021

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të vazhdojnë me procedurat e aplikimit duke ndjekur këtë link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020