PunësimKëshilltar për Migracionin e Punës te GIZ Kosova

September 16, 20210

GIZ Kosova po kërkon të plotësojë pozicionin e Këshilltarit për Migracionin e Punës.

 

Këshilltari do të jetë përgjegjës për

 • Këshillimin e klientëve për PMD (emigrantët e mundshëm, punëkërkuesit, studentët,…)
 • Këshillimin për çështjet që lidhen me vizat, përfshirë kartën blu, reklamimin e punësimit sezonal në Gjermani, njohjen e diplomës dhe orientimin në karrierë
 • Përgatitjen dhe zbatimin e trajnimeve para nisjes për punësim dhe për emigrantët e mundshëm punëkërkues
 • Ofrimin e këshillave online përmes instrumenteve të ndryshme të zhvilluara nga PMD, duke përfshirë mediat sociale
 • Organizimin dhe ofrimin e këshillave përmes aktiviteteve me sesione informuese, këndeve të lëvizshme të informacionit dhe instrumentëve të tjerë informacioni në institucione të ndryshme
 • Përgatitjen dhe marrjen e masave për ngritjen e kapaciteteve ndaj institucioneve partnere
 • Mbështetjen dhe menaxhimin e projektit dhe anëtarëve të tjerë të stafit në të gjitha aktivitetet e projektit, në ngjarjet e përditshme dhe përmbushjen e detyrave që do të delegohen nga menaxhuesit e projektit
 • Mbështetjen e ekipin në zhvillimin e mëtejshëm të aktiviteteve, ngjarjeve dhe qasjeve të ndryshme
 • Organizimin dhe zbatimin e suksesshëm të trajnimeve dhe aktiviteteve për Agjencinë e Punësimit të Republikës së Kosovës (APRK)
 • Mbështetjen e komunikimit të rregullt dhe rrjedhën e informacionit me EARK në lidhje me migrimin e punës

 

Këshilltari kryen detyrat e mëposhtme

 • Informon, konsulton dhe këshillon klientët e PMD, veçanërisht migrantët e mundshëm, punëkërkuesit, studentët dhe grupet e tjera të synuara
 • Ofron këshilla për çështjet që lidhen me vizat për emigrantët e mundshëm, përfshirë kartën blu, punësimin sezonal dhe ndjekjen e studimeve në Gjermani
 • Ofron këshilla dhe mbështetje për klientët e PMD për njohjen e diplomës dhe orientimin në karrierë
 • Përgatit dhe zbaton trajnime punësimi për emigrantët e mundshëm për punë dhe grupet e tjera të synuara
 • Ofron trajnim  gjatë gjithë procesit të migrimit për punë
 • Ofron këshilla online përmes instrumenteve të Startfinder dhe Make it in Germany dhe përdorimit të librit të fakteve të projektit
 • Punon në një ekip këshilltarësh nën mbikëqyrjen e Koordinatorit për Migracionin & Diasporën 
 • Ndihmon këshilltarin e M&E përmes regjistrimit dhe dokumentimit të sesioneve këshilluese dhe rezultateve të të gjitha aktiviteteve

 

Detyrat Ndërsektoriale

 • Asiston menaxhmentit mbi zhvillimet mbi temën e migrimit dhe lëvizshmërisë në Kosovë dhe aktivitetet e qeverisë në lidhje me këto tema
 • Mbështet monitorimin e projektit dhe përditëson informacionin mbi ecurinë e tij, bashkëngjit rregullisht dokumente dhe raporte mbi statusin e rezultateve
 • Merr pjesë në programet trajnuese dhe përfshihet në mënyrë aktive në programin e zhvillimit për tema aktuale me Këshilla mbi Migracionin, Migracionin e Punës dhe Bashkëpunimin e Diasporës
 • Siguron komunikim të mirë dhe rrjedhje të informacionit brenda GIZ (projekte bilaterale midis GIZ Kosovë dhe GIZ Gjermani) dhe aktorëve të tjerë përkatës

 

Detyra të tjera

 • Harton raporte dhe siguron përkthim nëse është e nevojshme
 • Ndihmon në komunikimin, përditësimin dhe mbledhjen e informacionit për migrantët dhe të kthyerit e mundshëm
 • Organizon dhe përditëson dokumentacionin PMD, sistemet e regjistrimit dhe bibliotekën e projektit/programit në DMS

 

Kualifikime

 • Diplomë Universitare në fushën përkatëse: shkenca shoqërore, ligj dhe çdo fushë tjetër të ngjashme
 • Të paktën 2 vjet përvojë profesionale në një pozicion të ngjashëm
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Gjermane (shkrim dhe të folur); njohja e gjuhës angleze përbën avantazh
 • Njohuri të mira mbi funksionimin e teknologjive të informacionit (përdorimin e software, telefonit, faksit, dërgimin e  emaileve, përdorimin e internet) dhe aplikacione kompjuterike (p.sh. Paketa MS Office)
 • Gatishmëria për të rritur aftësitë siç mund të kërkohet nga detyrat që do të kryhen – mbi masat përkatëse do të dakortësohet me menaxhmentin

Si të aplikoni?

Kandidatët e interesuar, të kualifikuar dhe me përvojë janë të ftuar të paraqesin elektronikisht  aplikimin e tyre në gjuhën angleze, në versionin PDF, në adresën application.kosovo@giz.de

 

Dokumentacion i nevojshëm

 • CV (rekomandohet modeli Europass)
 • Letër Interesi
 • Diploma, referenca/rekomandime

 

Subjekti i emailit: Emër dhe Mbiemër –  Junior Advisor Labor Migration – DIMAK

Afati i fundit për aplikim: 19 Shtator 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020