PunësimKGJK: Konkurs për Gjyqtar

November 16, 20210

Këshilli Gjyqësor i Kosovës shpall konkursin publik për pozicionin “Gjyqtar” në Gjykatat Themelore në Republikën e Kosovës.

Numri i pozitave të shpallura: 54, prej të cilave 8 pozita për  komunitetin serb në Kosovë. 

Kriteret dhe Kualifikimet

Kandidatët për t’u emëruar gjyqtar duhet të plotësojnë kushtet si në vijim: 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë diplomën e Fakultetit Juridik të vlefshme në Republikën e Kosovës;
 • Të ketë të kryer provimin e Jurisprudencës të pranuar sipas ligjit të aplikueshëm në Republikën  e Kosovës;
 • Të ketë reputacion të lartë profesional dhe integritet personal;
 • Të mos jetë i dënuar për vepër penale, me përjashtim të veprave penale të kryera nga  pakujdesia;
 • Të ketë së paku tre (3) vite përvojë pune në fushën juridike; si dhe
 • Të ketë kaluar provimin për gjyqtar, në pajtim me kushtet dhe procedurat e përcaktuara me  rregulloren 03/2021 të miratuar nga Këshilli.

DOKUMENTET E NEVOJSHME  

 • Formular aplikimi të plotësuar me të dhënat e kërkuara;
 • Çertifikatën e shtetësisë së Republikës së Kosovës;
 • Diplomën e Fakultetit Juridik të vlefshme në Republikën e Kosovës;
 • Çertifikatën e provimit të jurisprudencës, të pranuar sipas ligjit të aplikueshëm në Republikën  e Kosovës;
 • Çertifikatën nga evidenca penale, e lëshuar nga gjykata;
 • Çertifikata shëndetësore për vlerësimin e aftësive psiko-fizike të kandidatit; si dhe
 • Dëshminë mbi përvojën e punës në fushën juridike, siç është përcaktuar në Ligjin për  Gjykatat;

Informacion i siguruar nga punëdhënësi për së paku 3 vite të përvojës profesionale në fushën  juridike, të cilat përfshijnë, por nuk kufizohen në:

 •  Përshkrimin e detyrave të punës
 • Performancën profesionale
 • Masat disiplinore dhe çështjet tjera që konsiderohen relevante për procesin
 • Dokumente shoqëruese për vlerësimin e integritetit personal dhe aftësive  profesionale, siç parashihen me rregullore dhe me dispozitat e ligjeve të aplikueshme. 

Kandidati mund të dorëzoj edhe dokumentet si në vijim:  

 • Publikime profesionale apo akademike; dhe/ose 
 • Informata për pjesëmarrje në trajnime.

Formulari i aplikimit së bashku me dokumentet mbështetëse mund të dorëzohet në Këshill në formë fizike, përmes postës së rregullt ose postës elektronike: KGJK.BurimetNjerzore@gjyqesori-rks.org  i cili regjistrohet dhe secili kandidat pajiset me një konfirmim mbi pranimin e aplikacionit.  

Formularin e aplikimit mund ta shkarkoni këtu

Afati i fundit i aplikimit: 24.11.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020