PunësimKomuna Istog: Specialist Ligjor

January 23, 20220

Komuna Istog shpall konkursin për Specialist Ligjor.

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 
 • Ndihmon në hartimin e planeve të punës për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të  objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin objektivave të njësisë; 
 • Merr pjesë në hartimin dhe zhvillimin e legjislacionit dhe akteve tjera juridike, kontratave,  marrëveshjeve nga fushë veprimtaria e komunës;      
 • Kujdeset që përmbajtja dhe forma e projekt akteve normative të jetë e saktë, si nga aspekti gjuhësor  dhe teknik si dhe të jenë identike në gjuhët zyrtare;  
 • Përgatit shkresat dhe dokumentet përcjellëse për dorëzimin e projekt akteve normative në Qeveri;  
 • Ndihmon në përgatitjen e opinione ligjore si dhe hartimin e projektmarrëveshjeve, projektvendimeve  dhe projekt akteve të tjera;  
 • Bashkëpunon me njësitë tjera brenda komunës për aktivitetet që ndërlidhen me fushën e  legjislacionit;   
 • Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të  arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi. 
Kërkesat e përgjithshme për pranim 
 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 
Kërkesat e përgjithshme formale 
 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare-Fakulteti Juridik
 • Kualifikime të posaçme formale: Certifikata të trajnimeve sa i përket kësaj pozite;
 • Përvoja e punës e kërkuar: Nuk kërkohet përvojë pune.  
 • Njohuri të plotë dhe të specializuara në fushën profesionale specifike; 
 • Nivel të lartë të njohurive profesionale ose teknike të fushës përkatëse dhe të kuptuarit e fushave që  ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësit; 
 • Njohuri të mira metodave kërkimore, që ndihmojnë në përgaditjen e raporteve bazike ose analitike  në marrjen e vendimeve; 
 • Aftësi të arsyetimit logjik dhe analizës; 
 • Aftësi për të bërë gjykime profesionale të pavarura dhe për të ushtruar diskrecion mbi çështjet dhe  për të dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin dhe zbatimin e politikave; 
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave  profesionale; 
 • Aftësi komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësi për të përfaqësuar. 
Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik.

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 
 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore; 
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit; 
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve; 
 • Dëshminë që nuk jeni nën hetime ( nga gjykata ). 

Afati i fundit për aplikim: 09/02/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020