PunësimKomuna Klinë: Specialist i Prokurimit Publik

December 7, 20210

Komuna Klinë është në kërkim të një kandidati për pozicionin Specialist i Prokurimit Publik.

Përshkrimi i përgjithshëm i punës: 

 • Analizon aktivitetet aktuale të prokurimit dhe rekomandon përmirësimin përmes metodave më efikase të  prokurimit dhe standardizimit të procedurave të prokurimit si dhe merr pjesë në hartimin dhe zhvillimin e  dokumenteve të prokurimit; 
 • Përgatit dokumentacionin dhe ftesa për oferta për tenderë dhe dërgimin  e tyre për shpallje në mjetet e informimit si dhe regjistron të gjithë kompanitë që marrin materialin e  tenderit;
 • Kontrollon faturat në pajtim me kushtet e kontratës, me shënimet mbi mallrat e pranuara të  nënshkruara nga nëpunësi i emëruar për pranimin e mallrave, përgatit dokumentacionin për pagesë dhe  dërgon lëndët për ekzekutim; 
 • Pranon oferta nga kompanitë në kohën e paraparë në tender, merr pjesë  në përgatitjen e hapjes së ofertave dhe përgatit procedurat e vlerësimit të ofertave;
 • Mban të dhëna për të gjithë ofertuesit pjesëmarrës, për veprimet dhe vendimet e marra, si dhe nënshkrimi i  komenteve nga secili anëtar; 
 • Pranon të gjitha shkresat për prokurim, lëndët të përfunduara nga zyrtarët e  prokurimit dhe regjistron ato në programe kompjuterike dhe i arkivon;
 • Merr pjesë në komisionet për  vlerësimin e ofertave dhe siguron mbajtjen e të dhënave për të gjithë ofertuesit pjesëmarrës si dhe për  veprimet dhe vendimet e marra, si dhe siguron që komentet e të gjithë anëtarëve të shënohen dhe se çdo  anëtar t’i nënshkruan këto komente;
 • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të  cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.

Kërkesat e përgjithshme për pranim:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale: 

 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë të studimeve universitar në Ekonomik ose Drejtësi;
 • Përvoja e punës e  kërkuar: Së paku 2 vite përvojë pune.  

Kërkesa të përgjithshme të nevojshme: 

 • Njohuri të plotë dhe të specializuara në fushën profesionale specifike;
 • Nivel të lartë të njohurive  profesionale ose teknike të fushës përkatëse dhe të kuptuarit e fushave që ndërlidhen me detyrat dhe  përgjegjësit;
 • Njohuri të mira metodave kërkimore, që ndihmojnë në përgatitjen e raporteve bazike ose  analitike dhe në marrjen e vendimeve;
 • Aftësi të arsyetimit logjik dhe analizës;
 • Aftësi për të bërë gjykime  profesionale të pavarura dhe për të ushtruar diskrecion mbi çështjet dhe për të dhënë një kontribut të  rëndësishëm në zhvillimin dhe zbatimin e politikave;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe  formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Aftësi komunikimi dhe ndikim personal,  përfshirë aftësi për të përfaqësuar. 

Mënyra e aplikimit:  

Përmes portalit për rekrutim elektronik.

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim: 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore;
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit;
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve;
 • Dëshmi qe nuk jeni nën hetime.

Afati i fundit i aplikimit: 14.12.2021 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020