PunësimKonsulent te Fondacioni Aksioni për Nënat dhe Fëmijët

September 10, 20210

Fondacioni jofitimprurës Aksioni për Nënat dhe Fëmijët kërkon mbështetjen e një Konsulenti/eje Kombëtar/e ose një Ekipi Konsulentësh Kombëtarë për të mbështetur ANF për të forcuar politikat dhe praktikat e saj mbi Mbrojtjen nga Shfrytëzimi Seksual dhe Abuzimi dhe Mbrojtjen e Fëmijëve.

 

Detyrat

 • Zhvillon takim me ANF
 • Zhvillon raportin fillestar
 • Rishikon politikat ekzistuese të ANF dhe forcon politikat e MSHSA dhe politikat e mbrojtjes së fëmijëve aty ku është e nevojshme
 • Përpilon politika/dokumente shtesë siç udhëzohen në MSHSA dhe protokollet e mbrojtjes së fëmijëve
 • Harmonizon të gjitha rregulloret/politikat e ANF me politikat e reja të MSHSA dhe Mbrojtjes së Fëmijëve
 • Përditëson rregulloret/politikat në përputhje me rrethanat e reja të MSHSA -së dhe politikave të mbrojtjes së fëmijëve
 • Ofron të gjitha versionet e dokumenteve/politikave të zhvilluara
 • Përfundon dokumentet/politikat pas komenteve nga ANF

 

Kualifikimet Profesionale

 • Diplomë  Master dhe/ose certifikime në fushat përkatëse 
 • Përvojë  e mëparshme në zhvillimin e politikave të MSHSA-së dhe/ose të Mbrojtjes së Fëmijëve
 • Përvojë  në hartimin e rregulloreve/procedurave të brendshme për organizatat/institucionet
 • Njohuri të shkëlqyera në anglishten e folur dhe të  shkruar

 

Aplikimet duhet të dorëzohen në gjuhën angleze dhe duhet të përfshijnë:

 • Propozimin financiar
 • CV
 • Shembuj pune të ngjashme të kryer në të kaluarën

Aplikimi dhe propozimi financiar duhet të dërgohen në jobs@amchealth.org deri më 12 Shtator 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020