BloguBurime LigjoreKontratat & TransaksionetKontrata: Depozitë v Huapërdorje v Huaje

September 8, 20220
http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/09/Kontrata-Depozite-v-Huaperdorje-v-Huaje.png
Cilat janë ndryshimet e kontratës së depozitës dhe kontratës së huapërdorjes?

 

Fillimisht ngjashmëritë: Kontrata e depozitës ngjan me atë të huapërdorjes, sepse në të dyja këto kontrata kalon sendi në dorësi të njërës prej palëve. 

Ndryshimet:

 

  1. Te kontrata e huapërdorjes, qëllimi i dhënies së sendit në nëdorësi është përdorimi i tij nga ana e huamarrêsit, ndërsa te kontrata e depozitës qëllimi i dhënies së sendit është vetëm ruajtja e tij dhe jo përdorimi
  2. Kontrata e depozitës lidhet në dobi të atij që lë sendin në depozitë, pra, në dobi të pronarit të sendit, ndërsa te huapërdorja – kontrata lidhet në dobi të atij që e merr sendin prej pronarit. 
  3. Kontrata e huapërdorjes lidhet gjithmonë pa shpërblim, ndërsa depozita prezumohet si një kontratë me shpērblim, që përjashtimisht mund të lidhet pa shpërblim

 

Cilat janë ndryshimet e kontratës së depozitës dhe kontratës se huasë?

 

Fillimisht ngjashmëritë: Depozita ngjan me kontratën e huasë, sepse të dyja mund të lidhen me shpërblim ose pa shpërblim. 

 

Ndryshimet:

 

  1. Objekti i Kontratës: Në kontratën e depozitës, objekt janë sende të pakonsumueshëm dhe individualisht të përcaktuar, ndërsa te huaja janë sende të konsumueshëm dhe të pëcaktuar në gjini. 
  2. Të drejtat: Te depozita kalon e drejta e nëdorësisë mbi sendin, ndërsa te kontrata e huasë kalon e drejta e pronësisë. 
  3. Së fundi, vetëm në rast se depozita e rregullt shndërrohet në një depozitë të parregullt, kjo e fundit do të barazohet juridikisht me kontratën e huasë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020