Burime LigjoreKontrata

April 4, 20210

Çfarë është një kontratë?

Kontrata është veprimi juridik me anë të të cilit një ose disa palë krijojnë, ndryshojnë ose shuajnë një marrëdhënie juriKontratadike. Palët në kontratë përcaktojnë lirisht përmbajtjen e saj, brenda kufijve të vendosura nga legjislacioni në fuqi.

Kontratat mund të lidhen midis njerëzve edhe nëse nuk janë parashikuar shprehimisht në ligj. Megjithatë, ato janë të vlefshme vetëm nëse nuk vijnë në kundërshtim me parimet e përgjithshme të së drejtës dhe me interesat e palëve. Për shembull, palët mund të lidhin një kontratë për marrëdhenie bashkëpunimi e cila nuk është rregulluar specifikisht nga ligji.

Çdo kontratë ka qëllim mbrojtjen e arsyeshme të interesave që palët dëshirojnë të realizojnë. Përputhja e vullneteve në mënyrë sa më të natyrshme është një kusht i rëndësishëm që çdo detyrim i kontratës të përmbushet.

Baza ligjore: Kontratat kryesisht rregullohen nga Kodi Civil Shqiptar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020