PunësimKoordinator Ligjor te EcoAlbania

September 7, 20210

EcoAlbania po kërkon një koordinator/e me përvojë në ekspertizë ligjore.

 

Fillimi i detyrës: 15 shtator 2021

Përfundimi i detyrës: 31 Tetor 2022

Afati i fundit për aplikime: 8 shtator 2021

Dërgoni aplikimin tuaj në adresën e -mailit: contact@ecoalbania.org 

 

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Mbledhja e të dhënave dhe hulumtimi i vlerësimit për HEC -et
 • Kryen një rishikim të thelluar të legjislacionit sektorial (Ligji për Koncesionet, Ligji për Energjinë, Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit, etj.)
 • Përgatit një bazë të dhënash dhe hartë të plotë të HEC -eve në Shqipëri, duke përfshirë ato të planifikuara, në ndërtim dhe operacionale
 • Zhvillon një Filtrim Teknik & Prioritizim të HEC -eve
 • Zhvillon një teknikë multikriterike për t’i dhënë përparësi HEC -eve që kanë shanset më të mira për t’u trajtuar përmes proceseve gjyqësore
 • Krijon ekipin e avokatëve
 • Përdor kanalet dhe rrjetet ekzistuese të EcoAlbania dhe partnerëve të saj
 • Përgjegjës për krijimin e grupit të avokatëve që do të jenë në gjendje të sfidojnë në mënyrë efektive dhe aktive HEC -et që do të identifikohen si subjekte gjyqësore
 • Koordinon punën e “avokatëve për lumin”
 • Përgjegjës/e për aktivizimin dhe funksionimin e ekipit të “Avokatët për Lumenjtë” në Shqipëri
 • Organizon takime të rregullta dhe raporte periodike të “gjendjes së punëve”
 • Duhet të jetë në gjendje të inicojë dhe ndjekë rastet në nivel ankesash administrative me institucionet përkatëse publike
 • Duhet të jetë në gjendje të inicojë dhe shkëmbejë informacionin midis aktorëve dhe niveleve të ndryshme duke përfshirë: institucionet kombëtare, komunitetet lokale, grupet e avokatëve, partnerët ndërkombëtarë, publikun e gjerë (median).
 • Harton kërkesa për informacion drejtuar autoriteteve kombëtare, takime të drejtpërdrejta, thirrje virtuale, hartim artikujsh mediatikë ose pjesëmarrje në media.
 • Duhet të jetë në gjendje të përgatisë dhe të ndajë raportet e progresit, memorandume të shkurtra brenda ekipit të grupit të avokatëve, si dhe me partnerët e EcoAlbania.
 • Përgatit Raportet Teknike në kuadër të iniciativës.

 

Kualifikimet e nevojshme

 • Bachelor në Drejtësi, studime juridike ose studime mjedisore
 • Avantazhi: Së paku pesë vjet përvojë pune si konsulent/e ekspert/e projektesh në fushën e hidro -zhvillimit në Shqipëri
 • Avantazh: Njohuri të gjera mbi legjislacionin shqiptar, në kuadrin e Koncesioneve, të Drejtën Administrative, Sektorin e Hidroenergjisë dhe Ligjin për Mjedisin
 • Avantazh: Njohuri dhe/ose përvojë të mëparshme pune në kuadër të çështjeve të zhvillimit hidrik në rajon
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi, hartimi dhe prezantimi në gjuhën shqipe dhe angleze
 • Të ketë njohuri në fushën e teknologjisë së informacionit 
 • Avantazh: Aftësia për të udhëtuar brenda dhe jashtë vendit
 • Të ketë Leje Drejtimi

 

 Dokumentet e nevojshme për aplikim

 • Letër Interesi
 • CV
 • Certifika Arsimimi dhe Aftësish (Kopje e Diplomës dhe Certifikatave
 • Certifikata e Gjendjes Gjyqësore

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020