PunësimKoordinator te Qendra për Nisma Ligjore Qytetare

August 18, 20210

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare shpall pozicionin vakant për Koordinator/e.

Përgjegjësitë:

 • Organizon aktivitete në kuadër të projektit
 • Përmbush rezultatet e projektit sipas parashikimit në projektpropozim
 • Rekruton staf sipas rregullores dhe procedurave të Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare, kërkesave të donatorit, Kodit të Punës, dhe rekomandimeve të auditit
 • Përgatit kontrata
 • Bashkëpunon me skuadrën e projektit;
 • Kryen procedura të prokurimit për shpenzime të parashikuara në projekt në bashkëpunim me ekipin e qendrës
 • Mban në mënyrë sistematike dhe të rregullt dokumente të projektit
 • Realizon detyra të vecanta specifike të përcaktuara në manualin e procedurave dhe politikave të qendrës
 • Realizon detyra të tjera që mund t’i shtohen gjatë punës sipas nevojave të qendrës.

 

Kualifikimet e kërkuara:

 • Te këtë mbaruar studimet Bachelor dhe Master në shkenca shoqërore, drejtësi, ose në degën Financë
 • Të ketë përvojë e mëparëshme në menaxhimin e projekteve, nëse ka përfunduar vetëm studimet Bachelor
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
 • Të njoh shumë mirë paketën Microsoft Office
 • Të jetë i/e motivuar në kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive të këtij pozicioni
 • Të jetë sistematik/e, i/e programuar dhe të ketë njohuri në ruajtjen e dokumentacionit të projekteve
 • Te jetë i/e gatshëm të punojë dhe me orare të zgjatura kur të ketë nevojë qendra
 • Të ketë eksperiencë pune në shkrimin, koordinimin dhe menaxhimin e projekteve të organizatave të shoqërisë civile.

 

Dokumentacion shoqërues: 

 1. CV e kanditatit/es
 2. Kopje të Diplomës, të shoqëruar me kopje të listës së notave të studimeve Bachelor dhe/ose Master, ose ekuivalente me to
 3. Dokument që provon njohuritë e gjuhës angleze
 4. Çdo dokumentacion të nevojshëm që tregon kualifikimet e kandidatit/es dhe përvojat e mëparshme
 5. Dëshmi penaliteti
 6. Preferohet të dorëzohet edhe një letër reference nga punëdhënës të mëparshëm.

Afati i fundit i aplikimeve: 23 Gusht 2021, ora 16.00

Dokumentacioni mund të dërgohet i skanuar në adresën e emailit avokatore2@yahoo.com ose, të depozitohet pranë zyrave të Qendrës për Nisma Ligjore me adresë Rruga “Vaso Pasha” Pll.12, Shk.1, Ap. 1 Tiranë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020