BloguBurime LigjoreKontratat & TransaksionetKosovë: Miratohet Ligji për të Drejtën Ndërkombëtare Private

September 27, 20220
http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/09/Miratohet-Ligji-per-te-Drejten-Nderkombetare-Private.png

Kuvendi i Republikës së Kosovës ka votuar për herë të parë për miratimin e ligjit për të Drejtën Ndërkombëtare Private. Ky ligj rregullon:

  • Caktimin e ligjit të aplikueshëm për marrëdhëniet juridiko-private me element ndërkombëtar;
  • Rregullat për kompetencën e gjykatave dhe organeve tjera për shqyrtimin e këtyre marrëdhënieve;
  • Rregulla mbi procedurën juridike;
  • Rregulla për njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve të huaja gjyqësore dhe vendimeve të organeve të tjera të shteteve të huaja.

Ky ligj, i cili është pjesërisht në përputhje me disa rregullore të BE-së, është i një rëndësie të madhe për Republikën e Kosovës sepse mundëson bashkëpunim efikas gjyqësor përtej kufijve kombëtar, si dhe duke pasur parasysh faktin se një numër i madh i qytetarëve të Kosovës jetojnë jashtë vendit, ky ligj është i domosdoshëm për të inkorporuar një sërë dispozitash që rregullonin kontestet ligjore ndërkufitare ndërmjet qytetarëve privat si dhe subjekteve të tjera private.

Ligji do të rregullojë çështjet në vijim:

 

  • Cila Gjykatë ka juridiksion për të shqyrtuar një çështje;
  • Ligji i cilit shtet duhet të aplikohet për të zgjidhur një mosmarrëveshje;
  • Nëse vendimet e bëra nga një Gjykatë e huaj mund të njihen dhe të zbatohen në një vend tjetër;
  • Një gamë e gjerë kontestesh të tjera në lidhje me të drejtën civile ku ekziston elementi ndërkombëtar. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020