PunësimKosovë: Zyrtar Ligjor

November 6, 20210

Insitucioni i Prokurorisë në Prishtinë, Gjilan dhe Ferizaj shpall konkursin për pozicionin “Zyrtar Ligjor”.

 • Prokuroria Themelore Prishtinë, dy (2) pozicione
 • Prokuroria Themelore Gjilan, një (1) pozicion 
 • Prokuroria Themelore Ferizaj, dy (2) pozicione 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Ndihmon në mënyrë profesionale Prokurorin me daktilografim profesional të akteve;
 • Pranon lëndët e ndara për prokurorin me të cilin punon, evidentimin e tyre në mënyrë  elektronike dërgimin e lëndëve me shkresat përcjellëse në shkrimore, mbajtjen e evidencës për  lëndët në proces dhe lëndët e kryera, raporton për punën e vet te Udhëheqësi i Administratës; 
 • Merr pjesë në procesin e dëgjimit të palëve duke e mbajtur procesverbalin e marrjes në pyetje
 • Ruan konfidencialitetin e lëndës dhe palëve; 
 • Kryen të gjitha punët përgatitore për praninë e palëve para prokurorit me dërgesën e ftesave  dhe pranimin e konfirmimeve nga dorëzuesit e shkresave;
 • Kujdeset për informimin e Prokurorit lidhur me praninë e tij në gjykime, duke mos e lënë anash informimin lidhur me shkresat e ndryshme apo ato që ndërlidhen me  lëndën gjyqësore;
 • Përgjegjës për kryerjen e punës në mënyrë sa më profesionale, duke u kujdesur që gjatë punës  së besuar të ketë sa më pak lëshime;
 • Respekton Kodin e Etikës Profesionale të stafit mbështetës dhe Kodin e Shërbimit  Civil;
 • Kryen edhe punë tjera që ndërlidhen me pozitën e tij/saj duke i zëvendësuar kolegët tjerë në  punë.

Njohuritë, shkathtësitë aftësitë për vendin e punës:

 • Njohuri të shkëlqyera e gjithëpërfshirëse profesionale nga lëmi juridik dhe administrata  publike;
 • Njohuri të mirë të gjuhës shqipe, dhe/ose serbe, në të shprehur me gojë dhe me  shkrim duke përfshirë aftësi të zhvilluara në hartimin e dokumenteve;
 • Njohuri me aftësi të mira të punës me kompjuter me aplikim të programeve (Microsoft Word,  Excel, Power Point, etj.) dhe internetin;
 • Shkathtësi për shqyrtimin e lëndëve, aktakuzave dhe shkresave tjera të nevojshme;
 • I/E gatshëm/e të punojë me njerëz të etnive dhe religjioneve të ndryshme;
 • Aftësi për ndërmarrjen e iniciativave konkrete gjatë punës dhe lidhur me të;
 • Aftësi për ta mbajtur kualitetin e punës edhe në kushte të punës nën presion.

Përgatitja profesionale dhe kualifikimi: 

 • Diplomë universitare, Fakulteti Juridik. 

Përvoja e Punës:

 • Një (1) vit përvojë pune profesionale. 

Afati i fundit i aplikimit:  18.11.2021

Për më shumë informacion, vizitoni këtë link.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020