PunësimKQZ: Zyrtar i Lartë i Zgjedhjeve

October 15, 20210

KQZ shpall konkursin për pozicionin Zyrtar i Lartë i Zgjedhjeve, Komuna Mamushë dhe Lipjan.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të vendit të punës:

 • Kryeson Komisionin Komunal Zgjedhor në bashkëpunim të plotë me Sekretariatin e KQZ –së
 • Përkujdeset për zbatimin e aktiviteteve dhe të gjitha akteve normative të nxjerra nga KQZ dhe Sekretariati në komunën përkatëse
 • Mbikëqyrë dhe u cakton detyra anëtarëve të tjerë të KKZ –së
 • Mbikëqyrë punën e trupave zgjedhore në komunën përkatëse
 • Bën raporte për aktivitetet në periudhën zgjedhore dhe jo zgjedhore
 • Koordinon aktivitetet në mes KKZ-së dhe Administratës Komunale dhe SKQZ-së
 • Procedon në SKQZ kërkesat e Kuvendit Komunal për zëvendësimet e këshilltarëve komunal
 • Ndihmon dhe këshillon subjektet politike dhe organizatat joqeveritare për zgjedhje
 • Kryen detyra të tjera kur i caktohen nga mbikëqyrësi

Kualifikimi, aftësitë dhe përvoja e punës:

 • Bachelor në drejtësi, ekonomi, administratë publike, shkenca politike, të drejta të njeriut, administrim zgjedhjesh, shkenca sociale, marrëdhënie ndërkombëtare, menaxhim ose statistikë
 • Së paku katër (4) vite përvojë pune
 • Integritet të lartë personal dhe profesional
 • Shkathtësi të shkëlqyera në komunikim me gojë dhe me shkrim në njërën nga gjuhët zyrtare
 • Aftësi dhe gatishmëri për të punuar në mënyrë të paanshme dhe me njerëz të përkatësive të ndryshme etnike
 • Njohja e gjuhës tjetër zyrtare konsiderohet si përparësi
 • Njohja e gjuhës angleze e dëshirueshme
 • Njohje të teknologjisë informative (MS Word, MS Excel dhe MS Access)

Aplikimet merren dhe dorëzohen në Sekretariatin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Zyra e Personelit, dhoma nr. 21, kati I-rë, Ish Ndërtesa e Bankës së Lubjanës,, Rruga “Migjeni” 10000 Prishtinë.

Bashkëngjitur aplikimit duhen:

 • Kopje e dokumentacionit mbi kualifikimin
 • Dokumenta të tjerë që dëshmojnë eksperiencë pune 
 • Certifikatën që nuk jeni nën hetime 
 • Dy formularë vlerësues nga institucioni ku keni punuar

Afati i fundit i aplikimit: 25.10.2021, ora 16:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020