Kontratat & TransaksionetKushtet e Kontratave: Tre llojet e shpjeguara

April 18, 20210
http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2021/04/Kontrata-Digjitale.png

Kur palet vendosin të lidhin një kontratë , duhet të bien dakord edhe për kushtet e saj. Kushtet e kontratës janë tre llojesh:

1- kushte thelbësore,

2- kushte të zakonshme, dhe

3 – kushte të rastit.

Çfarë janë kushtet thelbësore të kontratës? 

 

Kushtet thelbësore janë ato kushte të cilat janë absolutisht të domosdoshme dhe të kërkueshme për lidhjen e një kontrate. Kontrata quhet e lidhur kur palët janë marrë vesh për kushtet thelbësore që janë të domosdoshme për lidhjen e saj. Mungesa, qoftë edhe e njërit prej tyre, e ben kontratën të pavlefshme.

Kushtet thelbësore parashikohen në dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me kontratat e veçanta. Kushte thelbësore mund të jenë edhe ato që ndonëse nuk parashikohen nga ligji, arrihen me marrëveshje të palëve. I tillë do të konsiderohet një kusht me natyrë pezulluese apo shuese, që parashikohet nga palët për fatin e kontratës, ku nëse ai nuk përmbushet, kontrata zgjidhet.

Një kusht thelbësor universal që takohet në çdo kontratë është objekti. Pa objekt nuk mund të ketë kontratë, sepse ai është një nga elementet e saj.

Në kontrata të caktuara, kusht thelbësor mund të jetë edhe çmimi dhe afati. Për shembull , te kontrata e shitjes apo e qirasë shpërblimi, çmimi apo qiraja është kusht thelbësor, sepse shitje pa çmim nuk ka, apo kontratë qiraje pa qira nuk ka.

 

Çfarë janë kushtet e zakonshme të kontratës?

 

Kushte të zakonshme të kontratës konsiderohen ato kushte që ndeshen në lloje të caktuara kontratash . Këto kushte parashikohen me norma juridike lejuese ose dispozitive. Edhe nëse palët nuk i kanë përmendur në marrëveshjen e tyre, mungesa e tyre nuk e bën kontratën të pavlefshme.

Mungesa e kushteve të zakonshme në kontratë nuk sjell pasoja negative për palët, sepse këto lloj kushtesh konsiderohen të mirëqëna, sepse parashikohen ligji. Këto kushte kanë gjithmonë natyrë ligjore përsa i përket rregullit të zakonshëm që sanksionojnë.

 

Çfarë janë kushtet e rastit të kontratës?

 

Kushte të rastit quhen ato kushte që nuk janë as të zakonshme, as thelbësore, por gjenden në kontratë, sepse e kanë parashikuar palët. Kushte të rastit mund të jenë për shembull:

 • kushti që përcakton një afat në një kontratë të huasë;
 • kushti i riblerjes në një kontratë shitje, ku palët bien dakort që në rast se blerësi do ta shesë në të ardhmen sendin, atëherë shitësi preferohet si blerësi i saj;
 • përcaktimi i preferencës së qiramarrësit nëse pronari do ta rijapë përsëri sendin me qira;
 • kushti i mbajtjes së sendit me qira nga shitësi pas kalimit të pronësisë tek blerësi;
 • kushti i montimit dhe instalimit të sendit nga shitësi pas shitblerjes;
 • kushti i transportimit të sendit të blerë nga shitësi;
 • kushti i shitjes së një sendi pa pasur blerësi të drejtën ta rishesë, përsa kohë që shitësi është gjallë;
 • kushti i dhurimit të një sendi, pa pasur përfituesi të drejtë ta shesë, por vetëm të kalojë pronësinë me trashëgimi ligjore;
 • kushti që të marrësh një send me qira dhe qiramarrësi të preferohet si blerës i parë, në rast se shitësi dëshiron ta shesë sendin , gjatë vazhdimit të qirasë;
 • kushti që në rast të zgjidhjes para kohe të kontratës secila nga palët që do të ushtrojë këtë të drejtë do t’i paguajë palës tjetër një penalitet;
 • kushti për legjislacionin kompetent të ndryshëm nga vendi ku lidhet kontrata;
 • kushti për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me arbitrazh ndërkombëtar apo vendas, etj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020