Burime LigjoreNdërrmarrësi & TregtiLigji për Mbrojtjen e Konsumatorëve: Një Udhëzues për Bizneset

August 14, 20210
http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2021/08/Mbrojtja-e-Konsumatorit.png

Ka diçka që duhet të dini për këtë postim: është shkruar i frymëzuar nga një përvojë që më ka ndodhur.

Gjatë një udhëtimi pune në Kosovë: Isha në një kafene, duke pritur njërin nga klientët për një takim  të zakonshëm biznesi. Papritur më tingëllon telefoni . ‘Duhet të jetë ajo.’, mendova teksa hapja mesazhin.

            ‘’Klient i nderuar, nëse hasni ndonjë parregullsi gjatë blerjes së mallrave \ose shërbimeve, ankohuni te…’’ (duke dhënë aty emrin dhe faqen e internetit të Institucionit).

Isha e impresionuar! Mendimi im i parë ishte “Ah, një strategji marketingu e fortë! Shumë mirë! ”. Sidoqoftë, më janë dashur më pak se 10 sekonda për të kuptuar se në fakt, ishte një mesazh nga autoritetet qeveritare. Kështu tregohet kujdesi i vërtet për qytetarët: Ti informoni ata për të drejtat e tyre!

Pas ngjarjes, kontrollova legjislacionin shqiptar për të Drejtat e Konsumatorëve, të ndryshuar në 2018, 63 artikujt e dedikuar për të drejtat e klientëve. Ndoshta, klientët mund të kenë mbrojtje më të mirë duke edukuar palën aktive: tregtarin/ biznesmenin/ sipërmarrësin (etiketa është ajo që ka më pak rëndësi).

Paragrafët e mëposhtëm janë një analizë ligjore e ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, e përpunuar në formën e një udhëzuesi për çdo person të përfshirë në të bërit biznes.

Krijimi i një shoqërie të bazuar në konsumatorë ndryshoi konceptin e Korporatës mbi etikën e të bërit biznes. Që nga viti 1960, firmat kanë praktikuar etikën e biznesit në mënyra të ndryshme. 

Në fillim, tregtia u krye duke respektuar moralin e mirë. Në ditët e sotme ka kërkesa zyrtare ligjore të cilat tregtarët duhet t’i respektojnë. Pavarësisht se si secila kompani vlerëson “etikën në biznes”, sjellja e tyre në treg përcaktohet nga ligjet përkatëse të shtetit për sjelljet e biznesit. Sidoqoftë, të dhëna të ndryshme tregojnë se bizneset e orientuara drejt “etikës në biznes” janë më fitimprurëse sesa ato që operojnë në treg duke ndjekur praktika joetike.

Etika në biznes nuk është një term filozofik, as një afatgjatë. Në të kundërt, ajo:

 • Orientoni bizneset në ndjekjen e praktikave të konkurrencës më të drejtë në treg.
 • Mbron konsumatorin.
 • Ndihmon Shtetet në zhvillimin e ligjeve dhe rregulloreve kombëtare.

Bashkimi Evropian (BE) i zbatoi të gjitha që përfshihen më sipër duke miratuar Direktivën “Për të Drejtat e Konsumatorit” në 2011 (2011/83/BE). Ky akt ligjor shërbeu si gur themeli për zhvillimin e së drejtës së konsumatorit të BE -së. Ai gjithashtu vendosi standarde të reja në Ligjin Shqiptar “Për Mbrojtjen e Konsumatorit”. Ndryshimet ligjore të vitit 2018 harmonizuan pjesërisht ligjin tonë me direktivën e BE -së.

Pavarësisht titullit të ligjit, fokusi i tij i shkon përtej interesave më të mira të konsumatorit. Të gjitha bizneset që tregtojnë mallra dhe shërbime duhet të kenë njohuri për të, në mënyrë që të maksimizojnë pasurinë dhe pozicionin e tyre në treg.

Të kesh të drejta ligjore dhe të mos i njohësh ato është njësoj si të mos i kesh ato. Si pronar biznesi, mosnjohja e të drejtave tuaja ka të bëjë gjithmonë me kostot – paratë dhe kohën. Mungesa e njohurive juridike mund t’ju kushtojë humbje parash. Këtu gjeni gjithçka që duhet të dini për çdo zgjidhje për problemet tuaja ligjore.

 

Njihni Klientin tuaj

Në një shoqëri konsumatore, çdo konsumator është klient. Ligji ynë e përcakton atë si “çdo person që blen ose përdor mallra ose shërbime për të përmbushur nevojat e tij personale, për qëllime që nuk lidhen me tregtinë ose aktivitetet profesionale”.

Qëndrimi i tij/saj ndaj një Kompanie ose mallrave dhe/ ose shërbimeve të saj mund të ndikohet nga faktorë të ndryshëm personalë, të tillë si: mënyra e jetesës, të ardhurat personale, ndikimi i jashtëm nga reklamat dhe çmimi i mallrave dhe/ ose shërbimeve.

Në rast se dëshironi të jeni konkurrues në treg dhe të konvertoni çdo konsumator të rastësishëm në një  klient që kthehet,  jini të drejtë dhe informues ndaj tij/ saj.

 

Të Qenit Informues

Ka mënyra të ndryshme sesi një sipërmarrës mund të sigurojë informacion të saktë për klientët e tij. Mënyra e duhur është duke ndjekur kërkesat ligjore. Ja se si bëhet:

 • Jepni konsumatorëve të dhëna të plota dhe të sakta për mallrat dhe shërbimet.
 • Këto të dhëna duhet të jenë të vërteta, të sakta dhe të qarta. Duke pasqyruar të gjitha karakteristikat e mallrave dhe shërbimeve, dhe kushtet e tregtimit.

 

Të dhënat duhet të tregojnë:

 • Natyrën
 • Identitetin e prodhuesit
 • Çmimin dhe cilësinë
 • Sasinë
 • Dobishmërinë
 • Origjinën
 • Afatin e përdorimit
 • Mënyrën e prodhimit dhe përdorimit
 • Mënyrën e mirëmbajtjes
 • Garancinë e mallrave dhe shërbimeve
 • Rreziqet që lidhen me mallrat dhe shërbimet, dhe
 • Kushtet e përgjithshme të kontratave që i ofrohen klientit.

 

Shfaqja e etiketës në një produkt – është një mënyrë tjetër për të qenë informues për klientët tuaj. Mallrat për shitje duhet të shënohen në gjuhën shqipe, të dukshme dhe të kuptueshme në këto elemente:

 • Emri i mallrave
 • Adresa e prodhuesit dhe / ose importuesit
 • Shenja ose ndonjë shenjë tjetër dalluese e prodhuesit, importuesit ose furnizuesit
 • Pesha, sasia, madhësia ose dimensionet
 • Çmimi i shitjes, i shprehur gjithmonë në Lek Shqiptar (ose monedhë përkatëse)
 • Informacion mbi jetëgjatësinë minimale ose datën e skadimit
 • Çdo informacion tjetër i nevojshëm për identifikimin ose përdorimin e mallrave/ shërbimit

Për më tepër, gjithmonë sigurojini klientit tuaj një kupon tatimor/ faturë tatimore për mallrat e shitura ose shërbimet e ofruara. Gjithashtu, sigurohuni që të informoni klientët tuaj se ai/ ajo është gjithashtu i detyruar të marrë kuponin tatimor/ faturën tatimore.

Si çështje ligjore, gjithmonë shesni mallrat e paketuara në një mënyrë të përshtatshme dhe të sigurtë. Gjithmonë, sigurohuni që të kontrolloni rregullisht gjuhën e të dhënave dhe informacionit të dhënë në etiketë – duhet të jetë gjithmonë në gjuhën shqipe.

Caveat venditor (latinisht: Le të ketë kujdes shitësi) se si ai/ ajo mund të angazhohet në praktika të drejta.

 

Qëndroni të lidhur me bloget Legit për të mësuar më shumë rreth sipërmarrjes dhe tregjeve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020