PunësimMinistria e Punëve të Brendshme KS: Drejtues Instutucioni

October 21, 20210

Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publikë shpall konkursin për pozicionin “Drejtues i Institutit të Kosovës për Administratën Publike”.

Përshkrimi i përgjithshëm i punës

 • Mbështet dhe ofron këshilla të nivelit të lartë për titullarin e institucionit dhe Sekretarin e Përgjithshëm lidhur me fushë veprimtarinë e agjencisë ekzekutive;
 • Drejton dhe mbikëqyrë të gjitha aktivitetet e agjencisë dhesiguron funksionim efikas të saj, si dhe menaxhon nëpunësit civilë dhe punonjësit e tjerë të agjencisë;
 • Siguron zbatimin e legjislacionit dhe vendimeve që ndërlidhen me agjencinë, si dhe zgjidhjen e problemeve të ndryshme dhe komplekse që ndikojnë në realizimin e objektivave të agjencisë;
 • Propozon buxhetin për agjencinë dhe siguron ekzekutimin e tij sipas legjislacionit për menaxhimin e financave publike, si dhe identifikon mundësitë për reduktim të shpenzimeve;
 • Harton planin e punës, plane veprimi dhe raportin vjetor të performancës së agjencisë;
 • Organizon punën dhe përcakton detyrat sipas departamenteve dhe siguron një klimë bashkëpunimi dhe gjithëpërfshirëse të stafit dhe promovon zhvillimin e kapaciteteve njerëzore;
 • Përfaqëson agjencinë me autorizim të titullarit të institucionit në takime dhe forume brenda dhe jashtë vendit në fushat dhe çështjet e ndërlidhura me mandatet dhe funksionet e agjencisë;
 • Kryen edhe çdo detyrë dhe përgjegjësi tjetër që i caktohet me Ligj apo i delegohet shprehimisht nga titullari i institucionit.

Kërkesat e përgjithshme 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij ligji.

Kërkesa formale

 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë e studimeve universitare
 • Bachelor në administratë publike, menaxhim publik, shkenca politike ose drejtësi.
 • Përvoja e punës e kërkuar: Së paku tetë vite përvojë pune profesionale, duke përfshire së paku pesë vite përvoje pune në pozita drejtuese.

Njohuri, Aftësi dhe Cilësi

 • Mendim kreativ dhe strategjik;
 • Lidership;
 • Zgjidhje problemesh;
 • Orientim ndaj rezultateve;
 • Komunikim;
 • Menaxhim;
 • Përshtatje;
 • Punë në ekip;
 • Zhvillimi i vetës dhe i tjerëve

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim

 • Kopjet e diplomave mbi kualifikimin arsimor, nostrifikimin për diplomat e marra jashtë vendit;
 • Dëshmi për përvojën e punës / vërtetim i lëshuar nga institucioni përkatës i punësimit për përvojën e punës, që përcakton pozitën e punës si dhe kohëzgjatjen e angazhimeve në atë pozitë;
 • Letër motivimi;
 • Kopje të vlerësimeve të punës për dy vitet e fundit;
 • Kopje të letërnjoftimit/Pasaportës;
 • Dëshmi nga institucioni ku punon që nuk ka masë disiplinore;
 • Certifikatë nga Gjykata që nuk është i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje, jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj nga data e lëshimit;
 • Dokumente të tjera që provojnë plotësimin e kushteve për aplikim, të përcaktuara në shpalljen e konkursit.

Mënyra e aplikimit

Përmes portalit për rekrutim elektronik. 

Afati i fundit i aplikimit: 30.10.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020