PunësimMisioni i OSBE -së në Kosovë: Asistent Programi

October 15, 20210

Detyrat dhe Përgjegjësitë

Asistenti i Programit do të punojë brenda Departamentit të Demokratizimit (DD/Seksioni i Qeverisjes (GS) në Zyrat Qëndrore). Nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të Shefit të Seksionit, përgjegjësi do të ofrojë mbështetje administrative ndaj programit, sipas detyrave të mëposhtme:

 • Mban, ndjek dhe mbikqyr afatet e objektivave për Seksionin
 • Harton korrespondencën në gjuhën angleze
 • Përgatit përmbledhjet e takimeve dhe dokumentacionin përkatës
 • Mbështet menaxherët e projekteve në zbatimin e projekteve
 • Mban përgjegjësinë specifike për mbështetjen e raportimit të projekteve
 • Asiston në dhënien e këshillave teknike ndaj Institucioneve të Qeverisjes, duke përfshirë Organet e Administrimit Zgjedhor, si dhe përgatit raporte  të veçanta duke siguruar informacion të përgjithshëm dhe mbështetje teknike ndaj misioneve speciale
 • Ndihmon në zhvillimin dhe zbatimin e projekteve të Qeverisjes, përgatitjen e zbatimit të planifikimit dhe monitorimit të aktiviteteve të projektit në saj të informacionit të marr përmes raporteve dhe vlerësimit të progresit
 •  Ndjek progresin e aktiviteteve, afatet, arritjet
 • Ndihmon në përgatitjen e takimeve dhe seminareve
 • Harton dhe zhvillon materialet për prezantime
 • Ofron trajnim të brendshëm ose të jashtëm, analizon të dhëna sasiore bazuar në programe të avancuara si Excel
 • Kryen sondazhe, analizon të dhëna cilësore, formulon propozime për përmirësimin e proceseve të punës së homologëve
 • Ofron mbështetje të plotë ndaj të gjitha aktiviteteve që lidhen me programet e Institucioneve  të Qeverisjes
 • Ofron mbështetje të plotë ndaj të gjitha aktiviteteve që lidhen me programet e Institucioneve  të Qeverisjes
 • Ofron ndihmë në filtrimin dhe koordinimin e informacionit që vjen nga terreni, në mënyrë që të ofrojë në kohë, komentet me udhëzimet përkatëse
 • Kryen  çdo detyre tjetër siç mund t’i kërkohet

Për informacion më të detajuar mbi strukturën dhe punën e Misionit të OSBE -së në Kosovë, ju lutemi klikoni këtë link.

Kualifikimet e nevojshme

 • Diplomë e arsimit të mesëm, shoqëruar nga studime në fushën e sekretarisë, administratës ose menaxhimit të projekteve
 • Të paktën katër vjet përvojë pune në institucionet qeveritare, ndërqeveritare, organizata ndërkombëtare ose organizata të shoqërisë civile, mundësisht brenda qeverisjes qendrore ose lokale të OSBE-së, përfshirë projektet dhe aktivitetet mbështetëse elektorale
 • Përvojë me mbështetjen, monitorimin dhe vlerësimin e projekteve
 • Njohur kompjuterike me përvojë praktike në Paketën Office
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi,  me shkrim dhe me gojë, në gjuhën angleze dhe në gjuhën vendase

Për procesin e aplikimit vizitoni këtë link.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020