PunësimMisioni i OSBE -së në Kosovë po Kërkon një Zyrtar të Lartë për Policinë në Komunitet

October 4, 20210

Misioni i OSBE -së në Kosovë po kërkon një Zyrtar të Lartë për Policinë në Komunitet.

Afati i fundit për aplikim: 20/10/2021

Kërkesat Minimale

 • Gjendje e shkëlqyer fizike
 • Leje dretimi e vlefshme dhe të pasurit aftësi për të drejtuar automjetin duke përdorur transmetimin manual
 • Aftësi për të përballuar vështirësitë fizike dhe gatishmërinë për të punuar orë shtesë e në një mjedis me infrastrukturë të kufizuar 

Kërkesa të Fushës së Ekspertizës

 • Aftësi për të identifikuar dhe analizuar problemet e reja të sigurisë dhe për të propozuar zgjidhje
 • Përvojë e dëshmuar në fushën e zbatimit të ligjit, çështjet e sigurisë dhe sigurisë në një mjedis civil ose ushtarak

Arsimimi

Diplomë universitare e nivelit të parë në një fushë që lidhet me çështjet e sigurisë  ose dëshmi të trajnimeve të specializuara

Përvoja

Të paktën 6 vjet përvojë profesionale në fushën përkatëse

Kërkesat Specifike të Misionit

Të detyrueshme

 • Përvojë e dëshmuar e ofrimit të mbikëqyrjes dhe udhëzimit të stafit
 • Përvojë e dëshmuar në zbatimin dhe menaxhimin e kurseve të trajnimit të policimit dhe sigurisë në komunitet për qëllime të ngritjes së kapaciteteve dhe vlerësimin e efektivitetit të tyre
 • Përvoja e dëshmuar në zhvillimin, menaxhimin dhe zbatimin e trajnimeve si dhe analizimin e nevojave të trajnimit dhe vlerësimeve
 • Kuptim i qartë i standardeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut së bashku me implikimet e tyre, në lidhje me sigurinë publike dhe operacionet e zhvillimit të sigurt
 • Përvojë e dëshmuar në menaxhimin e projekteve (planifikim, hartim, buxhetim, menaxhim dhe vlerësim)
 • Aftësi për të hartuar, koordinuar dhe zbatuar strategji zhvillimore dhe plane trajnimi për të mbështetur agjencitë/platformat e sigurisë në komunitet dhe partnerët e shërbimeve të sigurisë të lidhura me to
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze, niveli profesional, duke përfshirë aftësi shumë të mira komunikimi me gojë dhe me shkrim
 • Fleksibilitet dhe aftësi për të punuar nën presion dhe brenda afateve të kufizuara kohore
 • Aftësi dhe gatishmëri e demonstruar për të punuar si anëtar i një ekipi, me njerëz me prejardhje të ndryshme kombëtare, kulturore dhe fetare, gjini të ndryshme dhe pikëpamje të ndryshme politike duke ruajtur paanshmërinë dhe objektivitetin
 • Aftësitë profesionale analizimi, hartimi, raportimi dhe prezantimi
 • Njohuri profesionale në përdorimin e paketave Windows (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint dhe MS Access) dhe email

Të dëshirueshme

 • Prejardhje policore/ushtarake
 • Përvojë e mëparshme me organizatat jo-ligjzbatuese (p.sh. agjencitë qeveritare, organet e shërbimeve sociale dhe organizatat joqeveritare)
 • Njohuri për historinë dhe zhvillimin politik rajonal
 • Përvojë praktike dhe/ose njohuri pune mbi mekanizmat e OSBE -në, OKB -në, NATO -n dhe BE -në, dhe autoritetet lokale
 • Përvojë e mëparshme pune në ndërtimin e kapaciteteve, në Evropën Juglindore
 • Njohja me parimet, strukturat, institucionet e OSBE -së dhe aktivitetet e angazhimin në terren 

Detyrat dhe Përgjegjësitë

Nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të Shefit të Seksionit të Zhvillimit të Sigurisë në Komunitet (S3), kryesuesi do të jetë përgjegjës për:

 1. Përfaqësimin e Departamentit në të gjitha forumet që lidhen me policimin në komunitet për të siguruar bashkëpunimin, komunikimin dhe zbatimin e praktikave më të mira mbi iniciativat e sigurisë në komunitet në të gjithë Kosovën
 2. Sigurimi i mbikëqyrjes dhe udhëzimit për Ekipin CSDS të OMiK teksa ata ofrojnë ngritje të kapaciteteve dhe mbështetje këshilluese për Forumet e Sigurisë të Komuniteteve të Kosovës (CSF) për të përfshirë: përgatitjen dhe lehtësimin e vizitave të rregullta në terren dhe takimeve në komunitet; hartimin dhe dhënien e trajnimeve të bazuara në aftësi për ndërtimin e partneritetit, zgjidhjen e problemeve, komunikimin dhe lehtësimin, zgjidhjen e konflikteve dhe planifikimin e projektit; lehtësimin e dialogut midis forumeve të sigurisë në komunitet në të gjithë Kosovën
 3. Zbatimi i aktiviteteve në terren për të përfshirë kryerjen e intervistave dhe diskutimeve joformale me drejtuesit e bashkisë, policisë dhe komunitetit për të vlerësuar kushtet, qëndrimet dhe marrëdhëniet aktuale të komunitetit në lidhje me policinë dhe gatishmërinë për policimin në komunitet
 4. Zhvillimi dhe zbatimi i programeve gjithëpërfshirëse të trajnimit të policimit në komunitet për punonjësit e policisë të caktuar në policinë në komunitet në të gjithë Kosovën për të forcuar aftësitë e tyre në krijimin e partneriteteve efektive me komunitetet e tyre në mënyrë që të identifikojnë dhe adresojnë problemet që lidhen me sigurinë dhe jetesën
 5. Ndërtimi i kapaciteteve të policimit në komunitet për policët e nivelit të mesëm duke zhvilluar dhe ofruar kurse trajnimi mbi policimin e orientuar në komunitet dhe zgjidhjen e problemeve dhe duke rritur ndërgjegjësimin e tyre për forumet ekzistuese të sigurisë në komunitet dhe duke i ndihmuar ata në krijimin e lidhjeve dhe partneriteteve me këto forume
 6. Zhvillimi, monitorimi dhe/ose modifikimi i kurseve të Sigurisë në Komunitet për të krijuar qëndrueshmëri për forumet e ndryshme të sigurisë në komunitet, në mënyrë që të sigurohet zhvillimi i tyre i vazhdueshëm dhe kapaciteti për të kryer trajnime profesionale për auditorë të ndryshëm
 7. Lidhje e ngushtë me homologët përgjegjës në Sekretariatin e OSBE -së në Vjenë dhe misionet fqinje të OSBE -së në terren, si dhe aktorët vendorë dhe ndërkombëtarë
 8. Harton  raporteve tematike, analitike dhe të performancës
 9. Kryen detyra të tjera të caktuara

Për më shumë informacion mbi punën e Misionit të OSBE-së në Kosovë, ju lutemi ndiqni këtë link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020