PunësimOSBE Kosovë: Koordinator i Lartë dhe Zyrtar Raportues

January 26, 20220

Misioni i OSBE-së në Kosovë po kërkon një Zyrtar të Lartë të Koordinimit dhe Raportimit.

Kërkesa të përgjithshme (minimale)
 • Gjendje e shkëlqyer fizike
 • Posedim i lejes së drejtimit dhe aftësia për të drejtuar me kambio manuale
 • Aftësi për të përballuar vështirësitë fizike dhe gatishmëri për të punuar orë shtesë dhe në një mjedis me infrastrukturë të kufizuar
Kërkesat e fushës së ekspertizës
 • Bachelor në shkenca politike, marrëdhënie ndërkombëtare, politika publike, ligj, ligj ndërkombëtar për të drejtat e njeriut ose fusha të tjera të lidhura me të drejtat e njeriut
 • Përvojë pune me të drejtat e njeriut, çështjet e pakicave ose gjinive
 • Aftësi organizative të demonstrueshme, analitike, komunikuese dhe ndërpersonale
 • Përvojë me hartimin e raporteve
Arsimi:

Bachelor në fushat e sipër-përmendura

Përvoja:

Minimumi 6 vjet përvojë profesionale në një nga fushat përkatëse

Kërkesa specifike për misionin
 • Përvojë me koordinimin dhe ndërlidhjen e shumë palëve të përfshira;
 • Përvojë në raportimin mbi temat aktuale të të drejtave të njeriut, me qëllim përfshirjen e raportit në përmbledhjet e politikave dhe për përdorim në planifikimmet e Departamentit;
 • Përvojë pune në fushat përkatëse të ekspertizës: të drejtat e njeriut, të drejtat e pakicave, çështjet gjinore, ndërtimi i paqes dhe mjediset e konfliktit/pas konfliktit;
 • Aftësia për të përdorur aplikacionet e Windows, duke përfshirë përpunimin e tekstit, programet e bazës së të dhënave, Excel dhe programe të tjera të bazuara në Windows;
 • Gatishmëri për të punuar si pjesë e një ekipi të madh dhe për t’u angazhuar me njerëz me kultura të ndryshme, prejardhje fetare dhe politike duke ruajtur një qasje kolegjiale dhe respektuese;
 • Aftësia për të adresuar dhe shpërndarë konfliktin ndërpersonal brenda ekipeve;
 • Përvojë në redaktim dhe kontrollin e cilësisë;
 • Aftësi për të punuar nën presion brenda afateve dhe për të manovruar përmes prioriteteve;
 • Aftësi të shkëlqyera organizative;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe rrjedhshmëri  në gjuhën angleze profesionale, të shkruar dhe të folur.
Të dëshirueshme:
 • Eksperiencë me menaxhimin e cikleve të projektit;
 • Njohuri me rregulloret, rregullat, politikat dhe praktikat administrative të OSBE-së;
 • Përvojë në rajonin e Ballkanit Perëndimor;
 • Njohuri të gjuhëve lokale.
Detyrat dhe Përgjegjësitë
 • Siguron koordinim efektiv, komunikim dhe bashkëpunim në të gjithë departamentin, duke punuar punuar ngushtë me tre seksionet dhe pesë qendrat rajonale të Departamentit;
 • Menaxhon detyrat në të gjithë misionin duke shpërndarë punët brenda Departamentit, duke ofruar të dhëna, duke mbikëqyrur rezultatet dhe afatet, dhe duke mbledhur të gjitha miratimet përkatëse;
 • Siguroni përgatitjen në kohë të shënimeve informuese dhe materialeve të tjera të nevojshme për takime, konferenca dhe seminare të ndjekura nga drejtori;
 • Korrigjon dhe redakton raportet tematike të Departamentit dhe produkteve të tjera të punës, në konsultim me drejtorin dhe zëvendësdrejtorin;
 • Ofron mbështetje metodologjike për Seksionet në konceptimin e raporteve tematike, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm;
 • Siguron kontrollin e cilësisë së produktit të punës së Departamentit brenda udhëzimeve dhe afateve të përcaktuara;
 • Siguron që çështjet gjinore, rinore dhe ato të komuniteteve të përfshihen në të gjitha produktet e punës;
 • Mban e procesverbaleve në mbledhjet e departamenteve, takimet e menaxhmentit të lartë dhe takimet e jashtme;
 • Siguron përcaktimin e  Pikave të Veprimit, dhe realizimin e tyre –  për ecurinë e projektit;
 • Koordinohet me zyrat e tjera të OSBE-së;
 • Këshillon Drejtorin për drejtimin strategjik të Departamentit;
 • Përfaqëson Departamentin në takimet e jashtme;
 • Kryen detyra të tjera sipas nevojës.

Afati i fundit për aplikim: 28 shkurt 2022

Për informacion më të detajuar mbi strukturën dhe punën e Misionit të OSBE-së në Kosovë, ju lutemi vizitoni këtë link. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020