PunësimMisioni i OSBE-së në Kosovë Kërkon Drejtor të Qendrës Rajonale

October 4, 20210

Kërkesa të Përgjithshme 

 • Gjendje e shkëlqyer fizike
 • Leje dretimi e vlefshme dhe të pasurit aftësi për të drejtuar automjetin duke përdorur transmetimin manual
 • Aftësi për të përballuar vështirësitë fizike dhe gatishmërinë për të punuar orë shtesë e në një mjedis me infrastrukturë të kufizuar 

Kërkesa mbi Fushën e Ekspertizës

Kërkesa të përgjithshme minimale për të punuar në fushën e ekspertizës janë:

 • Diplomë universitare e nivelit të dytë në shkenca politike, marrëdhënie ndërkombëtare, politikë publike, ligj, ligj ndërkombëtar për të drejtave të njeriut ose fusha të tjera të lidhura me të drejtat e njeriut
 • Përvojë  pune me çështjet e të drejtave të njeriut, pakicat ose çështjet gjinore
 • Aftësi të dukshme organizative, analitike, komunikuese dhe ndërpersonale
 • Përvojë në hartimin e raporteve

Kërkesat Specifike të Misionit

Të  detyrueshme:

 • Diplomë universitare e nivelit të dytë në drejtësi, shkenca politike, marrëdhënie ndërkombëtare ose fusha të tjera të ngjashme
 • Cilësi të dëshmuara të lidershipit dhe përvojë domethënëse në menaxhimin e zyrës dhe stafit, mundësisht në një pozicion të nivelit të lartë
 • Përvojë pune në pozicione drejtuese të nivelit të lartë në cilindo nga këto fusha : diplomaci, shërbim civil, organizata joqeveritare, organizata ndërkombëtare dhe/ose misione operacionale
 • Përvojë e dëshmuar në menaxhimin e projekteve dhe buxheteve
 • Njohuri të mira mbi standardet ndërkombëtare dhe rajonale të të drejtave të njeriut dhe të drejtat e komunitetit
 • Kupton qartë fushave kryesore të mandatit të Misionit
 • Njohuri profesionale në gjuhën angleze me aftësi të shkëlqyera komunikimi me gojë dhe me shkrim
 • Aftësi të forta analitike dhe problem-zgjidhëse
 • Ndërgjegjësim dhe ndjeshmëri e demonstruar ndaj cështjeve gjinore, dhe aftësi për të integruar një perspektivë gjinore në detyra dhe aktivitete
 • Aftësia për të krijuar dhe mbajtur marrëdhënie efektive pune me njerëz të kulturave dhe besimeve të ndryshme fetare
 • Ndjeshmëria dhe gjykimi kulturor
 • Aftësi të demonstruara ndërpersonale dhe përvojë e dokumentuar në negociata
 • Fleksibilitet dhe aftësi për të punuar nën presion e brenda një afati të kufizuar kohor
 • Aftësia për të përdorur aplikacionet Windows, duke përfshirë përpunimin e tekstit dhe dërgimin e e-maileve.

Të dëshirueshme

 • Njohuri për çështjet politike rajonale dhe sistemin ligjor në zonën e Misionit
 • Aftësi të demonstruara negocimi dhe/ose konflikt-zgjidhëse
 • Njohuri të gjuhëve lokale

Ky vend vakant është për dy pozicione në dy zona

– Qendra Rajonale Gjilan

– Qendra Rajonale Mitrovicë

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 1. Kryen detyrave specifike monitorimi në lidhje me të drejtat e komuniteteve, të drejtat e pronësisë, çështjet e mosdiskriminimit dhe shqetësime të tjera të të drejtave të njeriut siç mund t’i caktohen
 2. Zbaton monitorimin e udhëzimeve të marra nga Zyrat Qëndrore
 3. Harton raporte vendore dhe përpilon raporteve të rregullta mbi aktivitetet e të gjithë stafit të Departamentit të vendosur në Qendrën Rajonale
 4. Mban koordinim dhe bashkëpunim të ngushtë me Zyrat Qëndrore për të siguruar shfrytëzimin e drejtë të kapaciteteve në terren
 5. Lehtëson dhe drejton punën e stafit tjetër profesional dhe mbështetës të Departamentit në Qendrën Rajonale në përputhje me udhëzimet e marra nga Zyrat Qëndrore
 6. Ndihmon dhe koordinon zbatimin e projekteve në terren
 7. Kryen detyra të tjera të caktuara

Për më tepër, Drejtori i Qendrës Rajonale do të shërbejë si përfaqësues i Drejtimit të Misionit në rajonin përkatës dhe do t’i caktohen gjithashtu detyrat e mëposhtme:

 1. Këshillim dhe raportim tek personi që menaxhon Zyrat Qëndrore për të gjitha aktivitetet e ndërmarra sipas përgjegjësisë së Zyrave Qëndrore dhe mbi implikimet politike, të të drejtave të njeriut, juridike dhe civilo-ushtarake të cilat mund të ndikojnë në zbatimin e politikave të Misionit
 2. Lidhje me bashkëbiseduesit vendorë dhe autoritetet kryesore civile, politike dhe ushtarake ndërkombëtare që veprojnë brenda zonës së përgjegjësisë së Zyrave Qëndrore
 3. Zbatimi i politikave të vendosura të OSBE -së për sigurinë, sigurinë dhe mbrojtjen e përgjithshme të të gjithë personelit të Misionit dhe pasurive materiale brenda Zyrave Qëndrore
 4. Zhvillon dhe zbaton strategjinë e përgjithshme për koordinimin e Zyrës Qëndrore në përputhje me prioritetet e Misionit
 5. Mbikqyr raportimin kontekstual dhe politik të stafit të Zyrave Qëndrore
 6. Kryen detyra të tjera të caktuara

Afati i fundit i aplikimit: 18.10.2021

Për informacion më të detajuar mbi strukturën dhe punën e Misionit të OSBE-së në Kosovë, ju lutemi vizitoni këtë link.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020