PunësimOSBE KS: Asistent Zyre

December 7, 20210

Misioni i OSBE-së në Kosovë është në kërkim të një kandidati për pozicionin Asistent Zyre.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Ndihmon dhe mbështet stafin përkatës të Seksionit të Mbështetjes në Terren në detyrat e tyre të përditshme duke ekzekutuar marrëveshje logjistike për monitorim, veprime advokuese, projekte, seminare, konferenca dhe trajnime; ndërvepron me Seksionet në Shtab dhe në terren për të lehtësuar zbatimin e aktiviteteve programore; organizon seminare duke përfshirë punën përgatitore;
 • Mbledh, rishikon dhe rendit postën hyrëse, duke ofruar skedarë dhe informacione të nevojshme;
 • Dërgon emaile me anë të postës elektronike;
 • Është përgjegjës për organizimin e dosjeve të zyrës duke përfshirë: specifikimin e listës së dosjeve për t’i vënë ato në dispozicion të stafit; kontrollimin dhe përditësimin e skedarëve; mbajtjen dhe përditësimin e dosjeve të raporteve, rasteve, çështjeve të tjera konfidenciale të ndërlidhura, korrespondencës dhe materialeve tjera relevante; klasifikimi dhe kodimi i materialit që po depozitohet; kur kërkohet merr pjesë në mbledhje dhe harton procesverbale;
 • Cakton takime për Zyrtarin e Lartë të Demokratizimit dhe Zyrtarin e Programit;
 • Organizon dhe bashkërendon takimet, duke i njoftuar pjesëmarrësit për kohën, datën dhe tematikat;
 • Siguron disponueshmërinë e materialeve të zyrës (kancelari, materiale kompjuterike); organizon prokurimin e materialit të nevojshëm; nëse është e nevojshme, organizon transportin e tij/saj në bashkëpunim me Zyrën e Transportit;
 • Kërkon informacionin dhe dokumentacionin bazë sipas kërkesave nga Zyrtari i Lartë i Demokratizimit dhe Zyrtari i Programit;
 • Harton raporte dhe korrespondencë në gjuhën angleze në bazë të udhëzimeve të marra nga Zyrtari i Lartë i Demokratizimit dhe Zyrtari i Programit dhe/ose në bazë të njohurive të punës; përgatit përmbledhjet e mbledhjeve, dokumentat përkatëse;
 • Shoqëron Zyrtarin e Lartë të Demokratizimit dhe Zyrtarin e Programit, nëse është e nevojshme, për të ofruar shërbime përkthimi (vazhdimisht dhe njëkohësisht) nga anglishtja në shqipe dhe/ose serbisht dhe anasjelltas gjatë takimeve, konferencave, seminareve, takimeve të tryezave të rrumbullakëta, etj.;
 • Përkthen tekste dhe dokumente të llojeve të ndryshme (tekste ligjore duke përfshirë ligjet, dekretet, vendimet administrative, komunikimet hyrëse dhe dalëse, zyrtare dhe joformale;
 • Kryen detyra të tjera sipas nevojës.

Për informacion më të detajuar mbi strukturën dhe punën e Misionit të OSBE-së në Kosovë, ju lutemi shikoni këtu.

Kualifikimet e nevojshme:

 • Të ketë përfunduar arsimin e mesëm;
 • Minimumi tre vjet përvojë pune e ngjashme me organizata qeveritare, ndërqeveritare, ndërkombëtare ose organizata të shoqërisë civile në sekretari, mbajtjen e shënimeve, redaktimin, hulumtimin e informacionit dhe shkrimin e raporteve;
 • Përvojë me mbështetjen e projekteve dhe përvojë praktike në përkthim/interpretim;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi me shkrim dhe me gojë në anglisht dhe në gjuhët lokale;
 • Njohja e gjuhëve të tjera rajonale përbën avantazh;
 • Vetëdije dhe ndjeshmëri gjinore e demonstruar dhe aftësi për të integruar perspektivën gjinore në detyra dhe aktivitete;
 • Aftësi dhe gatishmëri për të punuar si anëtar i ekipit, me njerëz me prejardhje të ndryshme kulturore dhe fetare, gjini të ndryshme dhe pikëpamje të ndryshme politike, duke ruajtur paanshmërinë dhe objektivitetin;
 • Njohuri kompjuterike me përvojë praktike në përdorimin e aplikacioneve të Microsoft.

Nëse dëshironi të aplikoni për këtë pozicion, ju lutemi vizitoni këtë linkOSBE-së.

Afati i fundit për aplikim: 26 Dhjetor 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020