PunësimOSBE KS: Zyrtar i Lartë për Demokratizimin

December 1, 20210

Misioni i OSBE-së në Gjilan, Kosovë është në kërkim të një Zyrtari të Lartë për Demokratizimin.

Kërkesat e Përgjithshme

 • Gjendje e shkëlqyer fizike;
 • Patentë e vlefshme e drejtimit të automjetit dhe aftësi për të drejtuar me kambio manuale;
 • Aftësi për të përballuar vështirësitë fizike dhe gatishmëri për të punuar orë shtesë dhe në një mjedis me infrastrukturë të kufizuar.

Kërkesa të fushës së ekspertizës

 • Diplomë universitare e nivelit të parë në shkenca politike, marrëdhënie ndërkombëtare, politikë publike, ligj, ligj ndërkombëtar të të drejtave të njeriut ose fusha të tjera të lidhura me të drejtat e njeriut;
 • Përvojë pune me të drejtat e njeriut, çështjet e pakicave apo ato me natyrë gjinore;
 • Aftësi të demonstrueshme organizative, analitike, komunikuese dhe ndërpersonale;
 • Përvojë në hartimin e raporteve.

Arsimi

Diplomë universitare e nivelit të parë ose përvojë e ngjashme.

Përvoja

Minimumi 6 vjet përvojë profesionale.

Kërkesa specifike

 • Diplomë universitare e nivelit të parë në administrim publik, shkenca politike ose fusha të ngjashme;
 • Përvojë pune ndërkombëtare në terren me procesin e monitorimit, raportimit dhe politikëbërjes;
 • Përvojë e dëshmuar në menaxhimin e ciklit të projektit;
 • Njohuri me parimet e qeverisjes së mirë dhe njohje e shkëlqyer me Kartën Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale;
 • Zotërim në nivel profesional i gjuhës angleze, dhe aftësi për të hartuar dokumente nën presion dhe brenda afateve të shkurtra;
 • Njohuri dhe përvojë e demonstruar me çështjet e demokratizimit (media, procesi zgjedhor) dhe pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje, veçanërisht me gratë, të rinjtë dhe shoqërinë civile;
 • Përvojë me menaxhimin e stafit dhe aftësia për të krijuar ekipe;
 • Aftësi të forta analitike dhe problem-zgjidhëse;
 • Aftësi dhe gatishmëri e demonstruar për të punuar si anëtar ekipi, me persona me prejardhje të ndryshme kulturore dhe fetare, gjini të ndryshme dhe pikëpamje të ndryshme politike, duke ruajtur paanshmërinë dhe objektivitetin;
 • Ndjeshmëri dhe gjykim kulturor;
 • Fleksibilitet dhe aftësi për të punuar nën presion dhe brenda kornizave kohore të kufizuara;
 • Aftësia për të përdorur aplikacionet e Windows, duke përfshirë përpunimin e tekstit në Word, dhe dërgimin e  e-maileve.

Avantazh

 • Njohuri të një ose më shumë gjuhëve lokale;
 • Njohuri për situatën politike rajonale dhe sistemin juridik të zonës së misionit;
 • Aftësi të demonstruara negociuese dhe/ose të zgjidhjes së konflikteve.

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Ndërvepron me menaxherët e Qendrës Rajonale për të gjitha aktivitetet monitoruese në fushën e përgjegjësisë;
 • Kryen detyra specifike monitoruese në lidhje me qeverisjen vendore, median, zgjedhjet, pjesëmarrjen e grave, të rinjve dhe shoqërisë civile dhe çështje të tjera të ngarkuara;
 • Bashkëpunon ngushtë me mbikqyrësin e tij/saj dhe Shefat e Seksioneve dhe Menaxhimin e Lartë të Departamentit të Demokratizimit, duke mbikëqyrur stafin në Qendrën Rajonale të caktuar;
 • Ekzekuton dhe mbikqyr zbatimin e projekteve në bashkëpunim të ngushtë me mbikëqyrësin e tij/saj dhe shefat e seksioneve të Departamentit të Demokratizimit;
 • Përpilon raporte të rregullta për aktivitetet e demokratizimit dhe i dorëzon tek Drejtori i Qendrës Rajonale, tek Departamenti i të Drejtave të Njeriut dhe Komuniteteve dhe tek Menaxhmenti i Lartë i Departamentit të Demokratizimit dhe tek stafi përkatës; harton raporte me kërkesë të Drejtorit të Qendrës ose Departamenteve Rajonale;
 • Siguron koordinimin dhe bashkëpunimin e ngushtë me Shtabin, për të siguruar shfrytëzimin e drejtë të kapaciteteve në terren; përgjigjen e kërkesave të Departamenteve dhe sigurimin e realizimit të detyrave të kërkuara nga Seksionet;
 • Lehtëson punën e stafit mbështetës në Qendrën Rajonale;
 • Kryen detyrave të tjera të caktuara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020