PunësimOSBE KS: Zyrtar i Lartë për Programin e Misionit

October 13, 20210

Misioni i OSBE -së në Kosovë po kërkon një Zyrtar të Lartë për Programin e Misionit.

Kërkesat e Përgjithshme

 • Gjendje e shkëlqyer fizike
 • Posedimi i lejes së drejtimit dhe aftësi për ta drejtuar automjetin duke përdorur transmision manual
 • Aftësi për të përballuar vështirësitë fizike dhe gatishmëri për të punuar orë shtesë dhe në një mjedis me infrastrukturë të kufizuar

Kërkesa të fushës së Ekspertizës

 • Njohuri dhe eksperiencë të demonstruar në ciklin e menaxhimit të projektit
 • Përvojë e dëshmuar në monitorimin, raportimin, advokimin dhe ngritjen e kapaciteteve me pjesëmarrjen e shoqërisë civile, të rinjve, grave dhe/ose minoriteteve
 • Aftësi të dëshmuara organizative, komunikuese, analitike dhe ndërpersonale  

Arsimimi

Diplomë universitare e nivelit të parë në shkenca politike, shkenca shoqërore, marrëdhënie ndërkombëtare, politikë publike, ligj, ose e një fushe tjetër të ngjashme, ose përvojë e ngjashme profesionale.

Eksperienca

Të paktën gjashtë vjet përvojë profesionale në administratë publike, organizata ndërkombëtare, shoqatat qytetare (përfshirë OJF-të), ose programe të zhvillimit ekonomik dhe politik

Kërkesa të detyrueshme

 • Përvojë e mëparshme pune në çështje që lidhen me shoqërinë civile, gratë, të rinjtë dhe pjesëmarrjen e minoriteteve si një komponent i qeverisjes demokratike, preferohet eksperiencë në një mjedis ndërkombëtar dhe/ose përvojë në misionet në terren
 • Përvojë me menaxhimin e projektit
 • Aftësi të forta analitike dhe problem-zgjidhëse
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi në gjuhën angleze
 • Aftësi dhe gatishmëri të demonstruar për të punuar si anëtar në një ekip, me njerëz me prejardhje të ndryshme kulturore dhe fetare, gjini të ndryshme dhe pikëpamje të ndryshme politike, duke ruajtur paanshmërinë dhe objektivitetin
 • Ndjeshmëri dhe gjykimi kulturor
 • Fleksibilitet dhe aftësi për të punuar nën presion dhe me afat kohor të kufizuar
 • Aftësi për të përdorur aplikacionet e Windows, duke përfshirë përpunimin e tekstit dhe dërgimin e e-maileve

Të dëshirueshme

 • Njohuri të gjuhës lokale ose gjuhës më të zakonshme të folur në zonën e Misionit
 • Përvojë me negocimin/ndërmjetësimin

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Ofron këshilla dhe analiza për çështjet që lidhen me pjesëmarrjen e shoqërisë civile, të rinjve, grave dhe minoriteteve si një komponent i qeverisjes demokratike dhe bën rekomandime për ndërhyrjet në Seksion
 • Këshillon zhvillimin dhe zbatimin e projekteve që synojnë mbështetjen e çështjeve ndërsektoriale në pjesëmarrjen publike të shoqërisë civile, të rinjve, grave dhe minoriteteve
 • Asiston në zhvillimin dhe zbatimin e temave ndërsektoriale të Departamentit të pjesëmarrjes së shoqërisë civile, të rinjve, grave dhe minoriteteve
 • Krijon dhe mban kontakte të rregullta me organizatat e shoqërisë civile, grupet e grave, këshillat e veprimit të të rinjve dhe përfaqësuesit e minoriteteve
 • Koordinon dhe ofron këshilla në fusha që lidhen me çështjet e pjesëmarrjes së shoqërisë civile, të rinjve, grave dhe minoriteteve
 • Kryen hulumtime dhe jep rekomandime për Seksionin dhe Departamentin mbi pjesëmarrjen e publikut në përputhje me rrethanat
 • Harton raporte dhe rekomandime bazuar në informacionin e siguruar nga Seksioni dhe terreni
 • Bashkëpunon për koordinimin e projekteve dhe aktiviteteve me partnerët ndërkombëtarë
 • Merr pjesë në procesin e hartimit të politikave të Departamentit dhe Seksionit
 • Përfaqëson seksionin në takime, seminare dhe/ose konferenca
 • Kryen detyra të tjera të caktuara

Afati i fundit i aplikimit: 31.10.2021

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020