PunësimOSBE KS: Zyrtar për të Drejtat e Njeriut

December 1, 20210

Misioni i OSBE-së në Gjilan të Kosovës është në kërkim të një Zyrtari për të Drejtat e Njeriut.

Kërkesat e Përgjithshme

 • Gjendje e shkëlqyer fizike;
 • Patentë e vlefshme e drejtimit të automjetit dhe aftësi për të drejtuar me kambio manuale;
 • Aftësi për të përballuar vështirësitë fizike dhe gatishmëri për të punuar orë shtesë dhe në një mjedis me infrastrukturë të kufizuar.

Kërkesa të fushës së ekspertizës

 • Diplomë universitare e nivelit të parë në shkenca politike, marrëdhënie ndërkombëtare, politikë publike, ligj, ligj ndërkombëtar të të drejtave të njeriut ose fusha të tjera të lidhura me të drejtat e njeriut;
 • Përvojë pune me të drejtat e njeriut, çështjet e pakicave apo ato me natyrë gjinore;
 • Aftësi të demonstrueshme organizative, analitike, komunikuese dhe ndërpersonale;
 • Përvojë në hartimin e raporteve.

Arsimi

Diplomë universitare e nivelit të parë ose përvojë e ngjashme.

Përvoja

Të paktën 2 vjet përvojë profesionale, duke përfshirë të paktën 1 vit në një fushë që lidhet me këtë pozicion.

Të detyrueshme

 • Njohuri dhe/ose përvojë praktike në fushën e  të drejtave të njeriut dhe komunitetit në nivel ndërkombëtar dhe vendor;
 • Njohuri dhe/ose përvojë në monitorimin e të drejtave të njeriut në shoqëritë në zhvillim dhe/ose përvojë me mbrojtjen e grupeve vulnerabël;
 • Njohuri rreth mjedisit politik të Misionit të OSBE-së në Kosovë;
 • Informacion për gjendjen e të gjitha komuniteteve në Kosovë;
 • Aftësi për të hartuar raporte analitike, aftësi shumë të mira për të shkruar raporte;
 • Përvoja e ngjashme ndërkombëtare;
 • Ndjeshmëri në gjykimin kulturor;
 • Aftësi ndërpersonale dhe diplomatike;
 • Ndërgjegjësim dhe mirëkuptim politik;
 • Fleksibilitet dhe aftësi për të punuar nën presion dhe me afate të kufizuara kohore;
 • Zotërim profesional i gjuhës angleze (me gojë dhe me shkrim);
 • Vetëdije dhe ndjeshmëri gjinore e demonstruar;
 • Aftësi për të integruar perspektivën gjinore në detyra dhe aktivitete;
 • Aftësi dhe gatishmëri për të punuar si anëtar ekipi, me njerëz me prejardhje të ndryshme kulturore dhe fetare, gjini të ndryshme dhe pikëpamje të ndryshme politike, duke ruajtur paanshmërinë dhe objektivitetin;
 • Njohuri kompjuterike me përvojë praktike në përdorimin e aplikacioneve të Microsoft;
 • Leje drejtimi e vlefshme.

Avantazh

 • Eksperiencë pune ndërkombëtare dhe/ose përvojë me misionet në terren, mundësisht në Evropën Juglindore;
 • Përvojë në një ose më shumë nga këto fusha: kthimi, riintegrimi, arsimimi, aksesi në shërbime, pjesëmarrja dhe përfaqësimi, siguria, dialogu, të drejtat gjuhësore, përfshirja e komuniteteve vulnerabël, dialogu ndërfetar, trashëgimia kulturore, të drejtat pronësore, institucionet gjyqësore, mekanizmat jo-gjyqësorë të të drejtave të njeriut;
 • Përvojë në negociata/ndërmjetësim;
 • Njohuri të gjuhës lokale ose gjuhëve më të zakonshme në Kosovë.

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Monitoron dhe ndërton në mënyrë proaktive kapacitetet e institucioneve përkatëse dhe mekanizmave të komuniteteve në fushën e të drejtave të njeriut dhe të komuniteteve, duke vlerësuar/vlerësuar zhvillimet dhe duke propozuar veprime korrigjuese kur është e nevojshme. Kjo përfshin raportimin, avokimin, si dhe forma të tjera të ndihmës ose këshillimit, që synojnë të përmirësojnë përputhjen me standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe parimet e të drejtave të komuniteteve;
 • Takon ​​rregullisht homologët lokalë për të shkëmbyer dhe mbledhur informacion mbi çështjet që lidhen me të drejtat e njeriut dhe të komuniteteve, duke vlerësuar dhe raportuar mbi zhvillimet, sukseset dhe shqetësimet në lidhje me pajtueshmërinë me standardet e të drejtave të njeriut dhe të komuniteteve;
 • Bashkëpunon ngushtë dhe bashkërendon me kolegët dhe kryetarët e misionit;
 • Identifikon çështjet kyçe që lidhen me të drejtat e njeriut dhe të komuniteteve në fushën e përgjegjësisë së titullarit aktual dhe, kur e gjykon të nevojshme, përcjell raporte analitike; 
 • Ndihmon në zhvillimin e projektit, zbatimin e aktiviteteve të projektit dhe vlerësimin e ndikimit dhe arritjeve në projekt;
 • Kontakton me të gjitha komunitetet lokale/vlerëson situatën e tyre dhe raporton për nevojat e identifikuara;
 • Harton dhe asiston në hartimin e rekomandimeve të politikave që trajtojnë çështje/shqetësime specifike të të drejtave të njeriut dhe të drejtave të komuniteteve;
 • Kontribuon në raportimin periodik dhe analitik;
 • Kryen detyra të tjera sipas nevojës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020