Burime LigjoreNdërrmarrësi & TregtiPaketa Fiskale 2022: Ndryshon Paga Minimale dhe Norma Tatimore

January 5, 20220
http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/01/Copy-of-Pronesia-Intelektuane_COffee-1080-x-1080-px.png

Në ditën e parë zyrtare të punës për këtë vit është e pamundur të mos jesh duke diskutuar midis kolegësh sepritet të ketë rritje të pagës minimale”.

 

Çfarë ka ndodhur?

 

Në kuadër të Paketës Fiskale 2022 janë ndryshuar këto ligje:

  • Ligji Nr. 113/2021, Për një ndryshim në Ligjin Nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar
  • Ligji Nr. 111/2021, Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar 
  • Ligj Nr 114/2021, Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr. 61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar
  • Ligj Nr. 112/2021, Për disa shtesa në ligjin Nr. 9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar

Baza e pa tatueshme nuk është më 30.000 Lekë, por 40.000 Lekë

Tatimi mbi të ardhurat personale nga punësimi

 

  • Tatimpaguesit me të ardhura deri në 40.000 Lekë nuk do të paguajnë tatim mbi të ardhurat.
  • Tatimpaguesit me të ardhura nga 40.001 Lekë deri në 50.000 Lekë, do të paguajnë tatim mbi të ardhurat vetëm mbi shumën 30 001 Lekë, që do të llogaritet 50% * 13% e shumës mbi 30.000 Lekë.
  • Tatimpaguesit me të ardhura më tepër se 50.001 Lekë nuk do të tatohen për të ardhurat deri 30.000 Lekë.

Norma tatimore prej 13% do të llogaritet vetëm mbi fashën 30.001 Lekë – 200.000 Lekë, ndërsa për të ardhurat më shumë se 20.001, norma tatimore do të llogaritet 22.100 Lekë + 23% e shumës mbi 200.000 Lekë.

Pra, tatimi prej 13% është përgjysmuar për për tatimpaguesit me të ardhura nga 40,001 Lekë/muaj deri në 50,000 Lekë/muaj. Ndërsa tatimi 23% do të aplikohet në pagat mbi 200.000 Lekë/muaj.

 

Për shembull

 

Jani e ka pagën 45.000 Lekë në muaj. 

Prej korrikut, norma tatimore do t’i llogaritet kështu:

Paga E ardhura e tatueshme në lekë/muaj Norma tatimore në

përqindje/mujore

Tatimi mbi të ardhurat Vlera
45 000 0 – 30 000

30 001 –  45 000

0 %

50% * 13% e shumës mbi 30 000 

0 lekë

50%*13%*15 000

975 lekë

Ligji Nr. 113/2021 Për një ndryshim në Ligjin Nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar do t’i shtrijë efektet duke filluar nga data 1 korrik 2022.

Deri atëhere, na ndiq për përditësime të tjera ligjore duke u abonuar këtu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020