PunësimPartners Albania: Menaxher Projekti

January 13, 20220

Partners Albania po kërkon një një Menaxher Projekti.

Detyrat dhe Përgjegjësitë
 • Të monitorojë kuadrin ligjor që rregullon sektorin e OJF-ve në vend, të kryejë kërkime ligjore, të përgatisë analizat përkatëse ligjore për të identifikuar ndikimin e ndryshimeve ligjore në këtë sektor dhe të japë rekomandime për përmirësime ligjore;
 • Përgatit dokumentacion politikash, raporte monitorimi, opinione ligjore, përmbledhje etj; që reflektojnë përpjekjet e organizatës për advokim;
 • Ofron ndihmë ligjore ndaj OJF-ve për çështje të zhvillimit organizativ, por pa u kufizuar në, detyrimet e OJF-ve për t’u regjistruar dhe raportuar sipas kuadrit ligjor që rregullon funksionimin e OJF-ve, duke përfshirë raportimin në institucionet shtetërore për qëllime tatimore dhe luftën kundër pastrimit të parave;
 • Të ofrojë trajnime dhe trajnime individuale për çështjet ligjore të lartpërmendura;
 • Kontribuon si pjesë e ekipit në mbështetjen dhe zgjerimin e fushës programore të Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm të Shoqërisë Civile (EESDCS);
 • Kryen detyra të tjera të lidhura me pozicionin, sipas nevojës.
Kualifikimet
 • Diplomë masteri në drejtësi, ose ekuivalente me të;
 • Përvojë e mëparshme profesionale, në çështjet që lidhen me funksionimin dhe raportimin e OJF-ve;
 • Preferohet të paktën 3 vjet përvojë pune të mëparshme në menaxhimin e projekteve në OJF;
 • Kuptim shumë i mirë i kuadrit ligjor kombëtar dhe strukturës institucionale dhe autoriteteve përgjegjëse për mbikëqyrjen, monitorimin dhe hetimin e OJF-ve;
 • Aftësi të forta komunikimi dhe rrjetëzimi;
 • Aftësi të mira organizative dhe analitike, duke përfshirë vëmendjen ndaj detajeve dhe aftësi për të kryer shumë detyra;
 • Të ketë aftësi shumë të mira për të punuar në një mjedis pune me ritme të shpejta;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës shqipe dhe angleze, të folur dhe të shkruar.
Procedura e aplikimit

Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë duke paraqitur:

 • Letër interesi që tregon interesin dhe motivimin tuaj;
 • Një CV (formati i BE-së) dhe kopje të dokumenteve që mbështesin përvojën akademike dhe/ose profesionale;
 • Ese të shkurtër të përvojës profesionale dhe se si ajo lidhet me pozicionin që po aplikoni (deri në 500 fjalë);
 • Tre letra referimi;
 • Çdo dokument tjetër plotësues.

Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj të plotë, me titull “Aplikim për Menaxher Projekti” në adresën ktavani@partnersalbania.org, jo më vonë se data 30 janar 2022.

Për më shumë informacion ju lutemi vizitoni këtë link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020