PunësimPërfaqësues/e Ligjor/e i/e Komunës Prizren

September 12, 20210

Komuna e Prizrenit shpall konkursin për pozicionin Përfaqësues/e Ligjor/e i/e Komunës.

Përshkrimi i përgjithshëm i punës

 • Ndërmerr të gjitha veprimet procedurale për mbrojtjen e interesit pasuror dhe juridik të Komunës në përputhje me përgjegjësitë e përcaktuara me ligj
 • Është përfaqësues juridik i Komunës nga rrethi i përgjegjësive të cilat janë të përcaktuara me legjislacionin në fuqi
 • Kryen punë sipas kompetencave ligjore të përfaqësimit të institucioneve publike
 • Kryen edhe punë të tjera në bazë të kërkesave të Kryetarit të Komunës

Kërkesat e përgjithshme për pranim

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij

Kërkesat e përgjithshme formale

 • Bachelor dhe Master në Ligj
 • Të ketë dhënë provimin e Jurispodencës
 • Të ketë të paktën dy (2) vite përvojë pune profesionale në fushën për të cilën zhvillohet konkursi

Kërkesat të nevojshme

 • Njohuri të thellë dhe të specializuara në fushën profesionale specifike
 • Nivel të lartë të njohurive profesionale ose teknike të fushës përkatëse dhe të kuptuarit e fushave që ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësit
 • Njohuri të gjera të fushës, të metodave kërkimore, që ndihmojnë në përgatitjen e raporteve bazike ose analitike
 • Aftësi të arsyetimit logjik dhe analizës
 • Aftësi për të bërë gjykime profesionale të pavarura dhe për të ushtruar diskrecion mbi çështjet dhe për të dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin dhe zbatimin e politikave
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale
 • Aftësi komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësi për të përfaqësuar

 Mënyra e aplikimit

Përmes portalit për rekrutim elektronik https://konkursi.rks-gov.net 

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve

Afati i fundit i Aplikimit: 15.09.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020