PunësimPërfaqësues te Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët

October 2, 20210

UNHCR, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët në Tiranë, Shqipëri po kërkon një Përfaqësues/e.

Drejtimi Strategjik

 • Qëndron krah për krah me sfidat e paraqitura nga mjedisi politik lokal
 • Menaxhon një proces konsultativ brenda vendit dhe me partnerët e jashtëm
 • Zhvillon dhe zbaton një strategji gjithëpërfshirëse  komunikimi që gjeneron mbështetje politike dhe financiare për operacionet e UNHCR -së
 • Mobilizon mbështetjen financiare për prioritetet e UNHCR -së ndaj korporatave si dhe për projektet specifike në vend

Operacionet

 • Zbaton qasje të orientuar drejt rezultateve, duke angazhuar një ekip të fuqishëm Multi-Funksional, për vlerësimin, projektimin, shpërndarjen dhe monitorimin e funksionimit të vendit
 • Siguron që strategjia e mbrojtjes të jetë plotësisht e integruar në planin e operacioneve të vendit dhe që burimet e nevojshme janë shpërndarë drejt strategjisë
 • Siguron që veprimtaria eperacionale në vend respekton politikën e UNHCR -së për respektimin e moshës, gjinisë dhe diversitetit (AGDM)
 • Siguron që planet operacionale të vendit janë në përputhje me prioritetet strategjike rajonale dhe globale; menaxhon një proces pjesëmarrës, me të gjithë aktorët, për të aplikuar standardet dhe treguesit e UNHCR -së në vlerësimin dhe matjen e performancës së operacioneve të vendit
 • Promovon aderimin në Konventë dhe Protokollin e saj dhe siguron zbatimin e standardeve të mbrojtjes në trajtimin e të gjithë personave të prekur, veçanërisht ndaj grave dhe fëmijëve
 • Siguron që të gjithë personat e prekur, veçanërisht gratë dhe fëmijët, të kenë qasje ndaj informacionit përkatës; siguron që rastet e dhunës dhe abuzimit seksual kundër vajzave dhe djemve të raportohen dhe trajtohen në mënyrë të shpejtë
 • Siguron përfshirjen e UNHCR -së në aktivitetet e UNCT -së, të programimit, planifikimit dhe financimit të UNOK -ut dhe kontribuon në mënyrë aktive në krijimin e CCA/UNDAF dhe aktivitetet pasuese të zbatimit të përbashkët
 • Merrn pjesë në qasjen Grupuese, siguron rolin Kryesor të Grupit të UNHCR-së dhe zbaton politikat e tjera të IASC dhe agjencive të tjera të OKB- së
 • Siguron që rreziqet e objektivave të operacionit të vlerësohen rregullisht, identifikon rreziqet prioritare dhe trajton rrezikut si pjesë integrale e planeve operacionale

Manaxhon Burimet

 • Sigurohet që stafi dhe burimet financiare janë në përpjesëtim me objektivat operacionale
 • Siguron menaxhimin efektiv dhe efikas të burimeve brenda rregullave dhe procedurave të UNHCR -së
 • Krijon dhe menaxhon mekanizmat administrativë lokalë si Komitetin e Kontratave Lokale (ose Blerjeve), Bordin e Menaxhimit të Aseteve Lokale dhe APPC
 • Siguron pajtueshmërinë lokale me politikat e UNHCR -së për burimet njerëzore (HR), duke përfshirë gjininë, aftësitë e kufizuara, diversitetin, etikën dhe HIV/AIDS-in
 • Menaxhon procesin e rekrutimit, caktimit dhe ri -caktimit të stafit lokal për operacionet në vend, në përputhje me rregullat dhe procedurat e OKB/UNHCR
 • Identifikon, aty ku është e nevojshme, fuqinë punëtore përkatëse dhe optimizon përdorimin e saj
 • Në koordinim me Qendrën Globale të Mësimit, siguron që nevojat mësimore të fuqisë punëtore të UNHCR -së në vend, të identifikohen, vlerësohen dhe adresohen
 • Ushtron mbikëqyrje, drejtim, udhëzim dhe mbështetje menaxheriale efektive dhe bën vlerësime dhe stërvitje të rregullta të performancës

Siguria

 • Në bashkëpunim të ngushtë me Zyrtarin e Përcaktuar (DO), UNDSS dhe ekipin e vendeve të OKB-së/Ekipi i Menaxhimit të Sigurisë (SMT) mbledhin dhe analizojnë informacion mbi situatën e sigurisë lokale dhe luajnë një rol aktiv në proceset e planifikimit të sigurisë midis-agjencive 
 • Siguron vendosjen e masave të duhura të sigurisë për të mbrojtur stafin dhe siguron përputhshmërinë e rregullave në vend, me  udhëzimet dhe procedurat e misionit
 • Përfaqëson UNHCR-në në ekipin e UNCT/Ekipin Humanitar Kombëtar Humanitar dhe forume të tjera ndër-agjencish
 • Vendos për strategjinë dhe përparësitë në vend, planet e operacioneve në vendit dhe miraton strategjinë e mbrojtjes së operacioneve në vend
 • Zbaton pajtueshmërinë lokale me standartet e UNCHR-së mbi mbrojtjen globale, programin, financat dhe burimet njerëzore dhe standardet e sigurisë
 • Negocion dhe nënshkruan marrëveshje lokale me partnerët zbatues dhe operacionalë.
 • Autorizon pagesat sipas Planit të Delegimit të Autoritetit dhe në përputhje me rregullat dhe procedurat e OKB/UNHCR
 • Modifikon projektet operacionale dhe rishpërndarjen e fondeve, brenda buxheteve të miratuara dhe në lidhje me caktimin e donatorëve
 • Kryeni detyra të tjera sipas kërkesave

Edukimi & Përvoja Profesionale e Punës

 • Edukim në Administrim Biznesi; Marrëdhënie Ndërkombëtare; Ligj; Shkenca Politike; Shkenca shoqërore; ose fusha të tjera përkatëse
 • Certifikata dhe/ose Licensa
 • Njohuri me programet e mësimit të UNHCR; Programet e Menaxhimit të Operacioneve të HCR; Programet e Mësimit për Mbrojtjen e UNHCR -së

Thelbësore

 • Njohuri të gjera për operacionet dhe shërbimet e UNHCR -së
 • Niveli i lartë i aftësish në menaxhimin e programeve, marrjen e vendimeve politike dhe negocim, si dhe demonstrim tolerance ndaj situatave të ngarkuara me tendencë për të ndryshuar shpesh 
 • Aftësi për të udhëhequr planifikimin strategjik, ndryshimin e proceseve, menaxhim të bazuar në rezultate 
 • Aftësia për të udhëhequr formulimin, mbikëqyrjen, zbatimit, monitorimin dhe vlerësimin e operacioneve
 • Aftësi për të menaxhuar rezultatet: përkthen qëllimet strategjike në plane të arritshme, me prioritete të përcaktuara, i monitoron ato, duke bërë rregullime periodike sipas kërkesës
 • Aftësi për të përfaqësuar në mënyrë efektive UNHCR në nivelin e lartë në takimet e brendshme dhe të jashtme dhe për të ndërtuar marrëdhënie të forta me klientët

Të preferueshme 

 • Njohja e realiteteve gjeo-politike dhe implikimet e tyre socio-kulturore.

Kërkesat për gjuhën

Njohja e gjuhës angleze, gjuhës vendase dhe gjuhës së punës të Kombeve të Bashkuara.

Afati i fundit për aplikim: 20 Tetor 2021

Për të aplikuar për këtë pozicion klikoni këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020