BloguBurime LigjoreKontratat & TransaksionetNdërrmarrësi & TregtiPërgjegjësia Ligjore e Ortakëve të Shoqërive Tregtare

September 6, 20220
http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2022/09/1-1.png

Një shoqëri tregtare ka organe pas së cilave qëndrojnë individë që mund të gëzojnë privilegje në bazë të formës së organizimit të shoqërisë. Për shembull, shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar janë forma tipike e shoqërive, ortakët e së cilave përgjigjen ndaj detyrimeve për aq sa kontribut kanë vendosur. 

Megjithatë, ka raste që njihen si ‘abuzim me pozitën’,  kur personat me privilegje mund të abuzojnë me pozicionin e tyre për të kryer veprime të paligjshme, në mënyrë që të përfitojnë ekonomikisht nga pasojat e dëshiruara. 

Pikërisht në këto raste ndërhyn gjykata, që ‘heq’ këtë privilegj dhe vendos personat përgjegjës përballë detyrimeve të tyre. Në gjuhën juridike ky proces që konsiderohet si ‘shpimi i vellos së korporatës’ – përbën një nga parimet kryesore të së drejtës tregtare.  

Sipas këtij parimi, nëse personat që gëzojnë privilegjin e përgjegjësisë së kufizuar të siguruar nga pjesmarrja në një shoqëri e përdorin atë për qëllime të paligjshme, ose abuzojnë me të në një mënyrë që është e dëmshme për palët e treta, atëherë privilegji humbet funksionin e tij ekonomik dhe ata persona mbajnë drejtpërdrejt përgjegjësi për veprimet e tyre.

“Shpimi ose rënia e vellos të korporatës” ndodh në rrethana kur gjykatat lënë mënjanë përgjegjësinë e kufizuar dhe mbajnë ortakët ose drejtorët e një shoqërie personalisht përgjegjës për veprimet ose borxhet e saj. Shpimi i vellos të korporatës është një vendim ligjor për të trajtuar të drejtat ose detyrat e një shoqërie si të drejtat ose detyrimet e aksionerëve të saj.

 

Cilat janë rastet e abuzimit me pozitat dhe formën ligjore të një shoqërie tregtare?

 

Ortakët, aksionarët e shoqërisë tregtare, administratorët dhe anëtarët e këshillit të administrimit, që kryejnë një apo më shumë nga veprimet ose mosveprimet vijuese, përgjigjen personalisht e në mënyrë solidare për detyrimet e shoqërisë, me të gjithë pasurinë e tyre nëse: 

 1. abuzojnë me formën e shoqërisë tregtare për arritjen e qëllimeve të paligjshme; 
 2. trajtojnë pasuritë e shoqërisë tregtare si të ishte pasuria e tyre; 
 3. në çastin kur kanë marrë apo duhet të kishin marrë dijeni për gjendjen e paaftësisë paguese të shoqërisë, nuk marrin masat e nevojshme, për të siguruar që shoqëria, në varësi të llojit të veprimtarisë së ushtruar, të ketë kapitale të mjaftueshme, për të përmbushur detyrimet e marra përsipër ndaj palëve të treta.

 

Mbi kë rëndon përgejgjësia ligjore?

 

 • Ortakët
 • Aksionerët e shoqërisë tregtare
 • Administratorët dhe 
 • Anëtarët e këshillit të administrimit 

Të gjithë këta persona – që veprojnë në emër të organeve të shoqërisë – do të jenë personalisht përgjegjës ndaj palëve të treta, përfshirë autoritetet publike, vetëm nëse veprimet e tyre siç përmenden më sipër janë konstatuar me vendim gjyqësor të formës së prerë.

Ata nuk do të jenë personalisht përgjegjës ndaj palëve të treta, të cilët, kur shoqëria u angazhua ndaj tyre, ishin në dijeni të këtyre shkeljeve, ose nuk mund të kishin qenë në dijeni të tyre në bazë të rrethanave të dukshme. Çdo kërkesë kundër këtyre personave duhet të paraqitet brenda 3 viteve nga kryerja e shkeljes.

 

Në cilat raste gjykatat ‘shpojnë’ vellon e shoqërisë?

 

 • Kur nuk ekziston ndonjë ndarje e vërtetë midis shoqërisë dhe pronarëve të saj. Nëse pronarët nuk arrijnë të mbajnë një ndarje ligjore zyrtare midis biznesit të tyre dhe çështjeve të tyre personale financiare, një gjykatë mund të konstatojë se korporata ose Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar (SHPK) është me të vërtetë thjesht një mashtrim (alter egoja e pronarëve) dhe që pronarët janë duke operuar personalisht biznesin sikur korporata ose SHPK-ja të mos ekzistonte.
 • Kur veprimet e një shoqëria janë mashtruese ose të gabuara. Nëse pronari huazon pa humbur para dhe humb para, bën marrëveshje biznesi duke e ditur se biznesi nuk mund të paguante faturat, ose ndryshe vepron në mënyrë të pamatur ose të pandershme, një gjykatë mund të zbulojë se këto raste konsiderohen mashtrim financiar dhe se mbrojtja e kufizuar e përgjegjësisë nuk duhet të zbatohet.
 • Kur kreditorët e shoqërisë pësojnë një kosto (të padëshiruar) të padrejtë. Nëse dikush që ka bërë biznes me kompaninë lihet me fatura të papaguara ose një vendim gjyqësor të papaguar dhe ekzistojnë faktorët e mësipërm, një gjykatë do të përpiqet të korrigjojë këtë padrejtësi duke ‘shpuar vellon’.

 

Konkluzione

 

Sipërmarrja është një proces sa i bukur, aq edhe i vështirë. Veprimet që në dukje mund të duken të thjeshta për t’u kryer, dhe të papërfillshme për pasojat, mund të prekin marrëdhëniet me bashkëpunëtorët dhe ortakët e brendshëm, të cënojnë besimin te konsumatorët dhe rrezikojnë vendime gjyqësore të padëshuruara. 

 

Prandaj Legit këshillon:

 

 • Njihni përgejgjësitë ligjore
 • Hartoni dokumente të shkruar me ortakët, bashkëpunëtorët dhe palët e treta
 • Krijoni besim dhe i qëndroni parimeve tuaja
 • Përdorni platforma që ju thjeshtojnë veprimtarinë e përditshme

 

Platforma që thjeshtojnë veprimtarinë e përditshme

 

Platforma Legit, me një funksionalitet të dyfishtë, ju mundëson marrjen e shërbimeve të shpejta ligjore, për të gjitha nevojat e biznesit.

 

:

 

 

Kontraktim të mbarë!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020