PunësimShoqata Kosovare për Zhvillim dhe Inovacion: Menaxher për Projektin “Teaching Law”

January 24, 20220

Shoqata Kosovare për Zhvillim dhe Inovacion është duke kërkuar Menaxher të Projektit “Teaching Law”.

Projekti “Teaching Law” ka për qëllim të kontribuoj në forcimin e shtetit ligjor dhe në kulturën e ligjshmërisë në Kosovë duke përmirësuar dhe udhëzuar sektorin e arsimit të mesëm me praktikat dhe proceset më inovative. 

Përmes këtij projekti synohet të arrihet zhvillimi dhe përvetësimi i njohurive, vlerave, qëndrimeve dhe sjelljeve kryesore të nxënësve të rinj duke zhvilluar programet mësimore dhe kurrikulat që mbështesin shtetin e së drejtës, kulturën e ligjshmërisë dhe trajnimin e mësimdhënësve për përmirësimin dhe ndryshimin e politikave dhe praktikave të pedagogjisë ligjore.

Detyrat dhe përgjegjësitë
 • Koordinon zbatimin e përgjithshëm të projektit, duke përfshirë mbarëvajtjen e aktiviteteve sipas planit të projektit;
 • Siguron realizimin me kohë të aktiviteteve të projektit, duke përfshirë aktivitetet që zbatohen në bashkëpunim me partnerët;
 • Sigurohet ne zbatimin e aktiviteteve të projektit në përputhje me kërkesat e menaxhmentit te organizatës;
 • Bashkëpunon me institucionet qeveritare dhe lokale, në veçanti me Ministrinë e Arsimit-Shkencës dhe Teknologjisë dhe Drejtoritë Komunale të Arsimit, për të siguruar arritjen e rezultateve të projektit;
 • Siguron që të dhënat zyrtare si dhe zbatimi i projektit janë në përputhje dhe në harmoni me legjislacionin vendor dhe praktikat më të mira ndërkombëtare;
 • Përgatit dhe e përditëson planin e punës, raportet mujore dhe vjetore, dhe siguron raportimin me kohë tek donatori.
Kriteret
 • Diplomë universiteti në shkencat sociale, drejtësi, menaxhment, ekonomi, ose ndonjë fushë të ngjashme;
 • Të paktën dy (2) vite përvojë pune në pozita të ngjashme në organizata të shoqërisë civile;
 • Përvojë të dëshmuar në zbatim të ciklit të projektit, koordinim, monitorim dhe vlerësim në sektorin përkatës;
 • Aftësi të mira të komunikimit ndër personal dhe kompetencë sociale;
 • Njohuri të politikave nacionale dhe ndërkombëtare në fushën e arsimit;
 • Njohje të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe dhe angleze në të shkruar dhe komunikim verbal dhe ndërtim të ekipit. Njohja e gjuhës serbe konsiderohet si vlerë e shtuar;
 • Vetiniciativë, qasje proaktive dhe aftësi të caktoj prioritetet e aktiviteteve;
 • Të ketë përvojë në përdorimin e programeve të Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet, media sociale, etj.
Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:
 • CV;
 • Letër motivimi dhe
 • Lista me kontakte të dy (2) personave qe mund te kontaktohen si referencë.

Dokumentet për aplikim duhet të dërgohen në adresën elektronike: aplikimet.kadi@gmail.com me titull “Menaxher i projektit Teaching Law”.

Afati i fundit për dorëzim është 1 shkurt 2022, deri ne mesnatë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://blog.legit.al/wp-content/uploads/2020/12/logit-white-red-icon.png
Tirana, Albania & Pristina, Kosovo
+ 355 69 634 0059
info@legit.al

Follow us:

STAY INFORMED

Subscribe


Legit.al. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Legit 2020